Kadastraal inkomen (K.I.)

Aan elk onroerend goed dat in België gelegen is, zoals bijvoorbeeld gronden, woningen, fabrieken, kantoorgebouwen, enz., wordt door de Algemene administratie der Patrimoniumdocumentatie (AAPD) een "kadastraal inkomen" toegekend. 

Dat kadastraal inkomen is geen reëel inkomen, maar een fictief inkomen. Dit fictief inkomen wordt geacht overeen te stemmen met het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen dat onder normale omstandigheden van een onroerend goed kan bekomen worden. 

Om dit inkomen vast te stellen plaatst men zich op een bepaald referentietijdstip. Dit referentietijdstip is tot vandaag 1 januari 1975. 

Op dit ogenblik wordt door de AAPD dus nog steeds gewerkt op basis van de normale nettohuurwaarde op het referentietijdstip 1 januari 1975. "Netto", want de brutohuurwaarde (huurprijs + huurvoordelen) wordt verminderd met de lasten. Deze lasten worden voor gebouwde onroerende goederen forfaitair op 40 % geschat en voor ongebouwde onroerende goederen op 10 %. 

Wanneer het kadastraal inkomen niet op deze wijze kan vastgesteld worden, wordt het bepaald door vergelijking met andere gelijkaardige percelen. 

Ook materieel en outillage wordt een kadastraal inkomen toegewezen. Dat is gelijk is aan 5,3 % van de gebruikswaarde op 1 januari 1975. Men gaat er van uit dat deze gebruikswaarde gelijk is aan 30 % van de aanschaffings- of beleggingswaarde als nieuw. 

Er wordt een kadastraal inkomen per kadastraal perceel bepaald, behalve wanneer het perceel tevens ook materieel en outillage bevat. Voor materieel en outillage wordt immers steeds een afzonderlijke K.I. vastgesteld. 

Er zijn verschillende aanpassingen aan het KI mogelijk: naast de algemene perequatie, zijn ook buitengewone en speciale herzieningen van de kadastrale inkomens mogelijk. Ook is een herschatting van het kadastraal inkomen mogelijk.

 

Aanslagjaar Meer
Aanslagtermijn Meer
Ambtshalve ontheffing Meer
Artikel Meer
Attesten voor het bekomen van een afbetalingsplan Meer
Basisheffing Meer
Belastingkrediet Meer
Belastingplichtige Meer
Beroepsmogelijkheden Meer
Bescheiden woning Meer
Bezitter Meer
Buitengewone herziening K.I. Meer
Debiteur Meer
Desindexatiecoëfficiënt Meer
Eigenaar Meer
Erfpachter Meer
Gehandicapte persoon Meer
Gehandicapt kind Meer
Gewestbelasting Meer
Grondslag Meer
Grootoorlogsverminkte Meer
Herschatting kadastraal inkomen Meer
Indexatiecoëfficiënt Meer
Invordering Meer
Kadastraal inkomen (K.I.) Meer
Opcentiemen Meer
Open-monumentenvereniging Meer
Perequatie Meer
Proportionele vermindering Meer
Rijksregisternummer Meer
Speciale herziening K.I. Meer
Vermindering huurder Meer
Zakelijk recht Meer

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel