Kan ik een afbetalingsplan krijgen?

Indien uw financiële situatie het tijdelijk of permanent niet toelaat het verschuldigde bedrag aan onroerende voorheffing in één keer te betalen, kan u onder bepaalde voorwaarden een gespreide betaling aanvragen. Dit is geen recht, maar wel een gunstmaatregel van de Vlaamse Belastingdienst. Uitstel van betaling kan niet worden verleend.

Het staat u vanzelfsprekend vrij om ondertussen reeds over te gaan tot een gedeeltelijke betaling van de aanslag, zodat eventuele nalatigheidinterest kan vermeden of verminderd worden.

U moet een afbetalingsplan steeds schriftelijk of via fax aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Via het contactformulier is helaas niet mogelijk aangezien een handtekening noodzakelijk is.

Voeg bij de aanvraag een attest die uw financieel moeilijke situatie bewijst. 

 

Attesten voor het bekomen van een afbetalingsplan:

 • Personen die in budgetbeheer of onder budgetbegeleiding zijn bij het OCMW

Geldige attesten : een attest van het OCMW waaruit blijkt dat de belastingplichtige  in budgetbeheer of budgetbegeleiding is bij het OCMW

 • Personen met andere financiële moeilijkheden

Geldige attesten :

  • een toegekend afbetalingsplan bij een andere overheidsdienst of officiële instantie  (FOD Financiën, Electrabel, Watergroep, …) in de voorbije 2 jaar, of
  • een kopie van het laatste aanslagbiljet inzake personenbelasting waaruit blijkt dat het netto gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan 20.000 EUR, of
  • een attest van inkomensgarantie voor ouderen, of
  • een attest dat aangeeft dat men over het WIGW-statuut (Weduwen, Invaliden, Gehandicapten en Wezen) of OMNIO-statuut beschikt.
 • Personen die voor een vorig aanslagjaar reeds een afbetalingsplan verkregen

Het volstaat om te verwijzen naar de eerder door het agentschap Vlaamse Belastingdienst toegestane afbetalingsregeling. Opgelet als u reeds 3 jaar na mekaar een afbetalingsplan kreeg van de Vlaamse Belastingdienst zal u in het vierde jaar opnieuw eerst bewijzen van financiële moeilijkheden moeten opsturen.

 •  Bedrijven

Bewijsstukken van RSZ- of BTW-achterstallen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, enz. Voor bedrijven aan wie reeds voor een ander aanslagjaar een afbetalingsplan voor de onroerende voorheffing werd toegestaan, volstaat het te verwijzen naar deze eerder verleende afbetalingsregeling. Opgelet als u reeds 3 jaar na mekaar een afbetalingsplan kreeg van de Vlaamse Belastingdienst zal u in het vierde jaar opnieuw eerst bewijzen van financiële moeilijkheden moeten opsturen.

 

In de aanvraag vermeldt u het kohierartikelnummer van het aanslagbiljet waarvoor u een afbetalingsplan aanvraagt of u voegt een kopie toe van het aanslagbiljet.

 • De aanvraag moet ondertekend zijn door de belastingplichtige of door diens gevolmachtigde.
 • Verstuur de aanvraag naar ons adres dat u terugvindt op onze pagina met contactgegevens.
Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel