Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Art. 260 WIB (huidig art. 2.1.5.0.5. VCF)

Voorwerp betwisting

Bescheiden woning-aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Rechtbank of Hof

Hof van Beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2013/AR/2246

Datum uitspraak

14/10/2014

Status

Definitief

 

Samenvatting

De wetgever heeft het behoud van de vermindering voor bescheiden woning enkel willen waarborgen voor diegenen die er recht op hadden in 1979 en dit voor zolang er geen wijziging intreedt in hun toestand. De gegevens van het dossier wijzen uit dat de overschrijding van de grens van 745 € niet te wijten is aan de laatste algemene perequatie, maar aan de verwerving van een bijkomend onroerend goed in mede-eigendom ingevolge erfenis, waardoor artikel 260 WIB (tegenwoordig artikel 2.1.5.0.5 VCF) geen toepassing vindt.

De aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft volgens een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 14 oktober 2014 niet tot gevolg dat de BP geen mede-eigenaar zou zijn geworden van de betrokken onroerende goederen.

De erfgerechtigde die de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, wordt automatisch en retroactief erfgenaam. De verklaring van BP van nadien om zuiver en eenvoudig te verzaken aan de nalatenschap doet hieraan geen afbreuk. De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving die voorafging aan de verklaring van verzaking is onherroepelijk.