Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

art. 253, eerste lid, 3° WIB92 (art. 2.1.6.0.1, eerste lid, 3° VCF)

Voorwerp betwisting

Wordt een onroerend goed, gebruikt door Defensie, automatisch aanzien als een goed gebruikt voor een openbare dienst?

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

Brussel

Rolnummer

F.14.0036.N/1

Datum uitspraak

17/12/2015

Status

Definitief

 

Samenvatting

Op 17 december 2015 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken omtrent de toepassing van artikel 253, 3° WIB92 (tegenwoordig artikel 2.1.6.0.1 VCF). Het betreft de vrijstelling van de nationale domeingoederen.

De betwisting betrof een onroerend goed dat door de CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) (FOD Defensie),  wordt aangewend als militair vakantieoord voor militairen (actief of gepensioneerd) en hun gezinsleden.

Het hof van beroep te Brussel had op 03/05/2011 reeds geoordeeld dat het nemen van vakantie niet inherent is aan de openbare dienst die de FOD Defensie op zich moet nemen.

Met het aanbieden van een vakantieverblijf vervult het CDSCA geen openbare dienst of een dienst van algemeen nut. De Belgische staat had tegen dit arrest cassatieberoep aangetekend.

Het Hof van Cassatie bevestigt nu op 17/12/2015 deze uitspraak.

Uit artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, de artikelen 1 en 3 van de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging en artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap volgt niet dat een door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie als militair vakantieoord geëxploiteerd onroerend goed noodzakelijk wordt gebruikt voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut in de zin van artikel 253, eerste lid, 3° , WIB92, zoals hier van toepassing.