Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Artikelen 73 en 74 van het Vlaamse decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 en van de artikelen 162, 170, 172, 174 en 175 van het Vlaamse decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Voorwerp betwisting

Verdeelrecht - Verlaagd tarief – Abattement - Feitelijk samenwonenden

Rechtbank of Hof

Grondwettelijk Hof

Plaats

/

Rolnummer

6171

Datum uitspraak

25/05/2016

Status

definitief

 

Samenvatting

De keuze van de decreetgever om enkel aan echtgenoten en wettelijk samenwonenden het fiscaal voordeel van het verlaagde tarief of van het abattement toe te kennen, steunt op een pertinent criterium van onderscheid. De decreetgever heeft ervoor gekozen dat fiscaal voordeel enkel open te stellen bij de beëindiging van geformaliseerde samenlevingsvormen, die worden gekenmerkt door een aantal rechten en verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit de wet. De decreetgever kan ernaar streven een vorm van gezinsleven te beschermen dat grotere kansen op stabiliteit biedt. Hij is dus niet verplicht de feitelijk samenwonenden dezelfde fiscale voordelen toe te kennen.

Er wordt niet op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de rechten van de betrokkenen aangezien het fiscaal voordeel dat hun al dan niet wordt geboden, het gevolg is van de keuze die zij maken voor de ene of de andere samenlevingsvorm. De decreetgever heeft redelijkerwijze kunnen oordelen dat de samenwonende partners die ervoor kiezen niet door de wettelijke samenwoning of door het huwelijk te worden verbonden, de voor- en nadelen van de ene en de andere samenlevingsvorm kennen en de juridische gevolgen van hun keuze aanvaarden.