Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Artikel 253,3° WIB (tegenwoordig art. 2.1.6.0.1, 3° VCF)

Voorwerp betwisting

Vrijstelling nationaal domeingoed dat in erfpacht is gegeven en deels wordt verhuurd aan GSM operatoren

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

Brussel

Rolnummer

F.16.0057.N

Datum uitspraak

24/03/2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

Artikel 253, 3°, WIB92 (tegenwoordig art. 2.1.6.0.1, 3° VCF), zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, bepaalt dat het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die de aard van nationale domeingoederen hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut worden gebruikt, van de onroerende voorheffing wordt vrijgesteld.

De toepassing van artikel 253, 3°, WIB92 veronderstelt dat het onroerend goed op zichzelf niets opbrengt. Het onproductief zijn van het onroerend goed is niets anders dan de ongeschiktheid van het onroerend goed om het voorwerp te zijn van een privatief genot vanwege de openbare dienst die er eigenaar van is. Deze ongeschiktheid vloeit voort uit de bestemming die aan het onroerend goed wordt gegeven.

Opdat een onroerend goed een productief karakter verkrijgt, volstaat het dat het onroerend goed op zichzelf iets opbrengt. De omstandigheid dat de belastingplichtige met betrekking tot het onroerend goed kosten draagt die zijn opbrengst overstijgen, heeft niet tot gevolg dat het onroerend goed op zichzelf niets opbrengt. In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.