Belasting

Inning en invordering

Artikel

Artikel 72 Faill.W

Voorwerp betwisting

Faillissement – Opname van schuldvordering in het bevoorrecht passief - Toepassing van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 september 2015, nr. 124/2015

Rechtbank of Hof

Rechtbank van Koophandel

Plaats

Gent, afdeling Kortrijk

Rolnummer

A/17/0370

Datum uitspraak

05/04/2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

Op 20 februari 2007 werd NV X failliet verklaard.

De Vlaamse Belastingdienst heeft de aanslagbiljetten voor de heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor aanslagjaar 2011 verzonden op 2 september 2013, respectievelijk voor een bedrag van 115.593,40 EUR en 272.750,73 EUR.

Deze aanslagbiljetten worden beschouwd als schulden in de massa. Op 11 januari 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst een aanvullende aangifte van schuldvordering ingediend bij de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, met een verwijzing naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 september 2015, nr. 124/2015.

Een kopie hiervan werd rechtstreeks aan de curator bezorgd. Het standpunt wordt ingenomen dat, rekening houdende met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 september 2015, een aangifte van schuldvordering vereist is voor de belastingschuld die werd ingekohierd na de datum van het faillissementsvonnis, maar de termijn van één jaar om een aangifte van schuldvordering in te dienen niet van toepassing is. De Vlaamse Belastingdienst verzoekt om de aanvullende aangifte van schuldvordering te aanvaarden in het bevoorrecht passief van het faillissement van NV X ten bedrage van 388.344,13 EUR. De schuldvordering is bevoorrecht overeenkomstig artikel 3.10.5.2.1 en artikel 3.10.5.2.2 VCF.

De curatoren van het faillissement van NV X hebben de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte gebracht dat indien zij wenst dat haar aanvullende aangifte van schuldvordering zou worden opgenomen in het bevoorrecht passief zij dient over te gaan tot dagvaarding van de curatoren. Op 9 maart 2017 werd er een dagvaarding betekend aan de curatoren.

In het vonnis d.d. 5 april 2017 van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, heeft de rechtbank het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst gevolgd en oordeelt de rechtbank dat de vordering wordt opgenomen in het bevoorrecht passief van het faillissement van NV X voor een bedrag van 388.344,13 EUR. De rechtbank verwijst naar artikel 72, derde lid, Faill.W. dat enkel van toepassing is op schulden die al bestonden op het ogenblik van het faillissement. De heffingen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten verzonden voor aanslagjaar 2011 bestonden nog niet op het ogenblik van het faillissement zodat deze heffingen niet worden geviseerd door artikel 72 Faill.W..

De curatoren hebben berust in het vonnis. Op de sluitingsvergadering van 16 mei 2018 werd de rekening van de curatoren in het faillissement van NV X goedgekeurd en de curatoren hebben een dividend uitgekeerd zodat de openstaande schulden op naam van NV X vereffend zijn.

 

Gelijkaardige uitspraken werden ook verkregen:

-        Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 25 januari 2017

-        Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne d.d. 13 september 2017