Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Artikel 253, 1° juncto 12 §1 WIB 92

Voorwerp betwisting

Onroerende voorheffing – Soortgelijke weldadigheidsinstelling – Huisvesting van personen met een handicap

Rechtbank of Hof

Hof van Beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2016/AR/1597

Datum uitspraak

19 december 2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

Een onroerend goed wordt door de eigenaar ter beschikking gesteld aan een vzw. In de statuten van de vzw werd opgenomen dat het doel van de vzw erin bestaat: ‘[…] deze mensen een onderdak te geven, sociale begeleiding te bezorgen en ondersteunend te zijn in hun administratief-maatschappelijk verplichtingen.’ Op de website van deze vzw werd het volgende opgenomen : “we bieden weliswaar geen medische, paramedische of verzorgende behandelingen aan, hiervoor verwijzen we naar de bestaande diensten (vb. huisarts, ziekenhuis, centra voor geestelijke gezondheidszorg”.

In eerste aanleg werd geoordeeld dat de vzw kan gekwalificeerd worden als een soortgelijke weldadigheidsinstelling en de eigenaar (belastingplichtige) gerechtigd is op de vrijstelling van de onroerende voorheffing op basis van artikel 253, 1° WIB 92 (thans artikel 2.1.6.0.1, 1° VCF). Hiertegen werd door de administratie hoger beroep aangetekend.

Het Hof van Beroep te Gent oordeelt het volgende :

  • Er valt niet aan te twijfelen dat de activiteiten van de vzw een welzijnskarakter en groot maatschappelijk belang hebben. Dat volstaat evenwel niet, nu de soortgelijkheid met de weldadigheidsinstelling vermeld in artikel 12 WIB 92 nog niet is aangetoond. Hoewel de huurders van de vzw sociaal er zelf psychologisch baat kunnen hebben bij de hulp die hen wordt aangeboden, is het bewijs niet geleverd dat het gaat om hulp die kan beschouwd worden als ‘fysieke of geestelijke zorg’ die kenmerkend is voor de instellingen bedoeld in artikel 12 WIB 92.
  • Anders dan wat door de eigenaar aangevoerd wordt, is het bezorgen van ‘sociale begeleiding’ en het bieden van ondersteuning op administratief maatschappelijk vlak, geen ‘fysieke of geestelijke zorg’ die typerend is voor hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen voor bejaarden of vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden. Verlenen van onderdak, van huisvesting met begeleiding beantwoordt niet aan de vereiste soortgelijkheid, zeker nu die begeleiding volgens de eigen website van de geïntimeerde geen medische, paramedische of verzorgende behandelingen insluit. Afgaand op die beschrijving gaat het om het begeleiden van de (in groep wonende) huurders wat betreft het functioneren van de leefgroep.
  • Met het Vlaamse Gewest moet worden vastgesteld dat het feit dat in rustoorden in de praktijk een tolerantie bestaat wat de leeftijdsgrens betreft ten aanzien van personen met een handicap, niet betekent dat instellingen die een verblijf organiseren voor personen met een handicap meteen gelijksoortig zijn aan rustoorden.
  • De eigenaar toont hoe dan ook niet aan dat er door de vzw fysieke of geestelijke zorg wordt verstrekt.

    Bijgevolg komt de vzw niet in aanmerking als soortgelijke weldadigheidsinstelling. De eigenaar die het onroerend goed aan deze vzw ter beschikking stelt komt hierdoor niet in aanmerking voor de vrijstelling onroerende voorheffing op grond van artikel 253, 1° juncto 12 §1 WIB 92.