Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 60 Wb. Reg.

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf – Inschrijvingsvoorwaarde - Relatiebreuk, afstand woon-werkverkeer - Geen overmacht

Rechtbank of Hof

Rechtbank van eerste aanleg

Plaats

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rolnummer

17/1267/A

Datum uitspraak

09/05/2018

Status

Definitief

 

Samenvatting

Bij de aankoop van een woning betaalde de belastingplichtige verminderd registratierecht van 5% (toenmalig geldend artikel 53 W.Reg.). Krachtens de· artikelen 55, c en 60 W.Reg. worden aan de verlaging van het recht een aantal voorwaarden gekoppeld en moet de verkrijger van het onroerend goed ten minste drie jaar zonder onderbreking ingeschreven blijven in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed.

Dat was niet het geval. De belastingplichtige heeft bijgevolg de voorwaarden om van een verlaagd registratierecht te genieten niet nageleefd. De belastingplichtige roept overmacht in.

Het inschatten van de gevolgen van de afstand woon-werkverkeer van Kortrijk naar leper is een factor die vóór de aanschaf van een woning kan ingeschat worden, en maakt geen overmacht uit.

Evenmin is de financiële last van de aankoop van een woning en de daaraan gekoppelde lening een onbekende factor bij de aankoop van een woning. De belastingplichtige kocht de woning alleen aan en moest voorafgaandelijk afwegen of hij voldoende financiële draagkracht had voor deze investering. Uit niets blijkt dat zijn toenmalige partner zich daadwerkelijk tot een financieel engagement zou hebben verbonden.

De rechtbank besluit dat de belastingplichtige niet heeft aangetoond dat hij in een overmachtssituatie verkeerde.