Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 60 Wb. Reg./Art. 46bis Wb. Reg

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf – Abattement - Niet naleven inschrijvingsverplichting/niet vestigen hoofdverblijplaats  - Verblijfsrechten ingetrokken - Verhuur van de woning

Rechtbank of Hof

Rechtbank van eerste aanleg

Plaats

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rolnummer

17/231/A

Datum uitspraak

29/05/2018

Status

Definitief

 

Samenvatting

De belastingplichtige stelt dat hij de bedoeling had om te voldoen aan de vestigingsverplichting vanaf april 2008 (nadat hij de woning eerst gedurende twee jaren verhuurde), maar dat hij in de onmogelijkheid was dit te doen aangezien achtereenvolgens zijn verblijfrechten in België waren ingetrokken en hij een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten. Niettegenstaande de rechtbank erkent dat er sprake is van een precaire verblijfssituatie komt ze tot de conclusie dat er onvoldoende bewijzen voorliggen (een arrest waarnaar de belastingplichtige verwijst wordt niet voorgelegd) en wordt de overmacht niet aanvaard.

Door een aangekochte woning eerst twee jaar te verhuren om ze dan pas zelf te betrekken neemt de belastingplichtige een ernstig risico met het oog op het vervullen van de toepassingsvoorwaarden met betrekking tot artikel 46bis W.Reg., risico dat hij niet kan afwentelen op de belastingadministratie door zich op overmacht te beroepen.

Om dezelfde redenen is de rechtbank van oordeel dat de belastingplichtige evenmin het bestaan van overmacht bewijst voor het behoud van het klein beschrijf.