Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Art. 46bis en 53 Wb. Reg.

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf - abattement - relatiebreuk - geen samenwoning gedurende één jaar - andere elementen- overmacht aanvaard

Rechtbank of Hof

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen

Plaats

Afdeling Gent

Rolnummer

17/170/A

Datum uitspraak

24 september 2018

Status

Definitief

 

Samenvatting

De belastingplichtige kocht bij notariële akte van 27 januari 2006 een woning. Hij wenste te genieten van een vermindering van de registratierechten, overeenkomstig artikel 46bis en 53. Wb. Reg.

De belastingplichtige stelt dat hij door overmacht niet heeft kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting/verbintenis om zich binnen respectievelijk twee/drie jaar in het bevolkingsregister in te schrijven op het adres van de aangekochte woning. Hij stelt dat hij een stabiele relatie had met mevrouw W. maar dat deze relatie kort na de aankoop van de woning abrupt is stuk gelopen waardoor hij nooit in de woning heeft gewoond.

De rechtbank stelt vast dat VLABEL aanvaardt dat er sprake kan zijn van overmacht indien beide kopers een (stabiele) relatie hadden en deze is stukgelopen binnen de drie jaar na aankoop van de woning. Volgens VLABEL bestaat er een vermoeden dat een relatie stabiel is na een jaar.

Het is inderdaad aan de belastingplichtige om het bestaan van de relatie aan te tonen doch als VLABEL dit bewijs voor de eerste maal opvraagt tien jaar na het moment van de aankoop, kan de beoordeling desbetreffend niet te streng zijn.

Terzake legt de belastingplichtige bewijs over van het feit dat hij en mevrouw W een gemeenschappelijke bankrekening hadden van 2 juni 2005 tot 9 juni 2007. Deze laatste (zonder daar enig belang bij te hebben) verwijst in een E-mail van 13 januari 2017 aan de belastingplichtige naar het feit dat zij en de belastingplichtige een relatie hadden tot februari 2006. Er liggen ook foto's van hun beiden voor.

Op grond van het geheel van deze feiten aanvaardt de rechtbank dat terzake sprake is van overmacht.

Dat de relatie stukliep kort na de aankoop wil niet zeggen dat het einde was te voorzien op het moment van de aankoop. lntegendeel, men mag er van uitgaan dat de gezamenlijke aankoop van een woning door twee geliefden met een gemeenschappelijk krediet bij de bank, een zeer groot engagement inhoudt zowel relationeel als financieel en men er dus a priori niet van uitgaat dat de relatie kort na de aankoop zal stuklopen. Men mag er ook van uitgaan dat in dergelijk geval de relatie stabiel is. De termijn dat het koppel reeds samen is op het moment van de aankoop of de leeftijd van beide partners, is hierbij irrelevant.

Louter ten overvloede dient ook te worden vastgesteld dat mevrouw W minstens de volledige termijn van drie jaar in de woning is blijven wonen en op dat adres was ingeschreven in het bevolkingsregister. Men kan zich de vraag stellen of alleen al om die reden terzake van de verminderde registratierechten kan worden genoten (zie standpunt van de administratie van voor 2001, waarover sprake in vraag 10 van 22 oktober 2004 van Eric Van Rompuy).

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van de belastingplichtige - alleen al omwille van de bewezen overmacht - gegrond is.