Belasting

Onroerende voorheffing 

Artikel

n.v.t.

Voorwerp betwisting

Rouwkoop

Rechtbank of Hof

Hof van Beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2017/AR/1711

Datum uitspraak

11/12/2018

Status

Definitief

 

Samenvatting

In het kader van een openbare verkoop werd het onroerend goed toegewezen aan X, die optrad namens vennootschap Y (vennootschap in oprichting). Bij notariële akte werd de verkoopovereenkomst ontbonden omdat de vennootschap Y niet werd opgericht en de koopsom niet werd betaald. Het goed wordt dan openbaar toegewezen aan een derde.

In de periode van december 2001 tot mei 2011 was de eigendom aan X toegewezen en daarom moet hij als de belastingplichtige inzake onroerende voorheffing worden beschouwd.

Het is de stelling van X dat hij de onroerende voorheffing niet verschuldigd is om reden dat hij nooit eigenaar van het belaste onroerend goed zou zijn geweest.

Hiertoe voert X aan dat hij nooit de koopsom heeft betaald en daarom geen eigenaar (en dus schuldenaar van de onroerende voorheffing) kan zijn geweest.

Uit de kadastrale gegevens blijkt dat:

  • het voormeld onroerend goed openbaar werd verkocht;
  • het goed bij proces-verbaal van definitieve toewijs na hoger bod definitief werd toegewezen aan X, die verklaarde te handelen namens de vennootschap (in oprichting) ;
  • de vennootschap Y evenwel nooit werd opgericht;
  • bij akte verleden door notaris […] de vernietiging van de voormelde openbare verkoop werd vastgesteld ingevolge het niet oprichten van de vennootschap Y en niet-betaling van de koopsom; het goed bij zelfde akte ingevolge rouwkoop werd toegewezen onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod aan een derde persoon; het goed na hoger bod definitief werd toegewezen aan nog andere derden.

In de voormelde omstandigheden is X zelf te beschouwen als eigenaar van het belaste onroerend goed van bij de aankoop in 2001 (artikel 60 Venn.W.; vergelijk ook met Cass. 14.9.2000, Pas. 2000, nr. 469, p. 1336) en gedurende de bestreden aanslagjaren.

Dat X stelt niets betaald te hebben is zonder invloed op de eigendomsoverdracht. De eigendomsoverdracht geschiedt immers door het akkoord over de zaak en de prijs (artikel 1583 B.W.).

Terecht heeft VLABEL dan ook X als eigenaar beschouwd voor de bestreden aanslagjaren.