Indieningstermijn

Termijnen

Het aangifteformulier moet ingediend worden binnen de 4 maanden na het overlijden.

Overlijdt de erflater in een ander land van de Europees Economische Ruimte dan België, dan bedraagt de aangiftetermijn 5 maanden.

Bij een overlijden buiten de Europees Economische Ruimte wordt de termijn verlengd tot 6 maanden.

 

Uitstel van indiening van de aangifte

Op eenvoudig verzoek kan men een uitstel van indiening van de aangifte voor een termijn van 2 maand bekomen. Een verzoek tot uitstel van meer dan 2 maand moet gemotiveerd worden. Indien dit gemotiveerd uitstel wordt geweigerd, wordt de termijn voor uitstel automatisch gebracht op 2 maand. Ook al werd er uitstel verleend, toch is er bij een laattijdige indiening steeds een belastingverhoging verschuldigd. Als men uitstel heeft bekomen, maar de aangifte toch binnen de wettelijke termijn indient, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

 

Belastingverhogingen

Indien u uw aangifte niet indient, of laattijdig indient, is er een belastingverhoging verschuldigd: