Verlaagd tarief voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen

 

Wat?

Sinds 1 januari 2012 geldt er in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is om bedrijfsleiders actief aan te zetten om tijdens hun leven reeds na te denken over hun opvolging. Om dit te stimuleren bestaat er een vrijstelling van schenkbelasting voor het schenken van deze familiale ondernemingen en vennootschappen. Mocht een bedrijfsleider voor hij kan schenken, overleden zijn, dan bestaat er een verlaagd tarief in erfbelasting.

[top]

Tarief

- Als de erfgenaam een verwante in rechte lijn of partner van de erflater is, wordt de nettowaarde van de verkrijging belast aan 3% in plaats van aan de normale tarieven die van toepassing zijn in erfbelasting.

- In alle andere gevallen zal de nettowaarde van deze verkrijging belast worden aan 7%, wat veel lager is dan de normale progressieve tarieven.
 
[top]

Voorwaarden

 • Familiaal karakter van de onderneming of vennootschap

Enkel voor familiale ondernemingen of vennootschappen geldt het verlaagd tarief van erfbelasting:

 • Participatievoorwaarde

De erflater moet:

 • als het een onderneming betreft, de goederen die hij wenst na te laten beroepsmatig geïnvesteerd hebben.
 • Als het een vennootschap betreft, aandelen in volle eigendom hebben die minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.
  • Als de erflater samen met een andere aandeelhouder eigenaar is van de vennootschap, volstaat het dat hij aandelen in volle eigendom heeft die minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, indien hij samen met de andere aandeelhouder samen aandelen in volle eigendom heeft die 70% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.
  • Als de erflater samen met twee andere aandeelhouders eigenaar is van de vennootschap, volstaat het dat hij aandelen in volle eigendom heeft die minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, indien hij samen met de twee andere aandeelhouders samen aandelen in volle eigendom heeft die 90% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.
 • Geen onroerende goederen hoofdzakelijk voor bewoning aangewend of bestemd of geen vennootschap zonder reële economische activiteit

Vennootschappen zonder enige reële economische activiteit kunnen niet onder de gunsttarieven worden overgedragen. Of een vennootschap reële economische activiteit heeft, wordt nagegaan op basis van twee parameters.

Een vennootschap wordt beschouwd als zonder enige reële economische activiteit als tegelijkertijd:

 • de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (code 62 van de resultatenrekening)  een percentage gelijk of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa (code 20/58 van de balans);
 • de terreinen en gebouwen (code 22 van de balans) meer dan 50% uitmaken van het totaal actief (code 20/58 van de balans).

[top]

Vermeldingen in en stukken toe te voegen bij de aangifte van nalatenschap

Bij de aangifte van nalatenschap moet, naast de uitdrukkelijke vraag tot toepassing van het verlaagd tarief, volgende informatie gevoegd worden:

 1. de benaming en het ondernemingsnummer van de familiale onderneming of familiale vennootschap waarvoor het voordeel gevraagd wordt;
 2. de voornaam en de achternaam van de medeaandeelhouders van de erflater en hun graad van verwantschap met de erflater;
 3. hetzij de activa van de familiale onderneming met een duidelijke omschrijving en verwijzing naar de boekhouding en, als het onroerende goederen betreft, de vermelding of ze al dan niet hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend of zijn bestemd, hetzij het aantal aandelen en de precieze aard van alle aandelen van een familiale vennootschap met enerzijds de vermelding van het aantal aandelen dat in het bezit was van de erflater en van andere bij naam te noemen medeaandeelhouders, en anderzijds de aard van het zakelijk recht dat de erflater en andere bij naam te noemen personen bezitten;
 4. kopieën van de goedgekeurde jaarrekeningen van de drie boekjaren die voorafgaan aan het overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is als de maatschappelijke zetel van de onderneming of vennootschap niet in België ligt;
 5. kopieën van het rechtsgeldige aandelenregister of, bij gebrek daaraan, de door alle aandeelhouders ondertekende notulen van de laatste algemene vergadering die voorafgaat aan het overlijden van de erflater, waaruit op ondubbelzinnige wijze de participaties blijken, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, §1,eerste lid, 2° of tweede lid Vlaamse Codex Fiscaliteit;
 6. een kopie van de laatste voor het overlijden door de erflater ingediende fiscale aangifte voor de personenbelasting wat familiale ondernemingen betreft;
 7. een kopie van de gecoördineerde statuten, zoals van toepassing op de dag van het overlijden;

[top]

Voorwaarden te vervullen na overlijden

Om te kunnen blijven genieten van het verminderd tarief zal gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater voldaan moeten blijven worden aan onderstaande voorwaarden, naar gelang het een onderneming dan wel een vennootschap betreft:

 • Voor een familiale onderneming:
  • De activiteit moet ononderbroken verder gezet worden.
  • De onroerende goederen van de onderneming die met het verminderd tarief werden overgedragen, mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd.
 • Voor een familiale vennootschap:
  • De activiteit dient ononderbroken behouden te blijven en er dient door de vennootschap elk boekjaar een jaarrekening te worden neergelegd.
  • De vennootschap mag geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden.
  • Het kapitaal, of wanneer de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een vergelijkbaar begrip: het eigen vermogen, mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. Mocht dit toch het geval zijn, zullen deze uitkeringen of terugbetalingen belast worden aan de normale tarieven.

  • De vennootschap dient haar maatschappelijke zetel binnen de EER te behouden.

De Vlaamse Belastingdienst zal na verloop van 3 jaar nagaan of aan alle voorwaarden wel degelijk was voldaan. Indien dit niet het geval was, vervalt de vermindering en zullen de normale tarieven worden toegepast.

Indien de erfgenaam zelf vaststelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden, kan hij dit zelf melden aan de Vlaamse Belastingdienst via het hiertoe bestemde formulier dat kan teruggevonden worden op de formulierenpagina. Ook in dit geval zal de vermindering vervallen en zullen de normale tarieven worden toegepast.