In welke gevallen kan een teruggave worden aangevraagd?

In sommige gevallen kan (een deel van) de betaalde erfbelasting worden ontheven, en worden terugbetaald.

De erfbelasting, de intresten en de boeten kunnen worden teruggevorderd als:

  • de geldende regelgeving niet correct werd toegepast;
  • de erfgenamen na het indienen van de aangifte bijkomende bewijsstukken indienen of nieuwe feiten aantonen, waardoor de belastingaanslag minder wordt dan oorspronkelijk berekend.

Dit kan enkel indien er gegronde redenen zijn voor het laattijdig overmaken van deze stukken aan de Vlaamse Belastingdienst. Het kan hier gaan over bijvoorbeeld ziekenhuisfacturen of over een aanslagbiljet in de personenbelasting dat pas werd ontvangen na het verstrijken van de aangiftetermijn.

Het is echter niet toegelaten om, na het verstrijken van de aangiftetermijn, nog te opteren voor de aftrek van de werkelijke schulden van de erflater, indien men in de aangifte heeft geopteerd voor het forfait.

Hoe?

De indiening van een verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden via post op het volgende adres:

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Termijn

De aanvraag tot teruggave moet gedaan worden binnen de periode van 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin het recht op teruggave is ontstaan.