Vrijstellingen voor kinderen jonger dan 21 jaar die beide ouders verloren hebben

De Vlaamse regering heeft beslist om voor overlijdens vanaf 1 september 2018 de erfbelasting te verlagen (zie Wijzigingen erfbelasting vanaf 1 september 2018). Zo zullen ook jongeren die voor hun 21ste hun beide ouders verliezen geen erfbelasting meer moeten betalen op de gezinswoning en krijgen ze daarnaast een vrijstelling op de eerste schijf van 75.000 euro aan roerende goederen.

 

Vanaf wanneer?

Voor nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 september 2018 is er een nieuwe vrijstelling.

 

Voor wie?

De vrijstelling kan enkel worden toegepast voor de volgende erfgenamen:

  • kinderen van de overledene;
  • jonger dan 21 jaar;
  • van wie de overledene ofwel de enige ouder ofwel de langstlevende ouder was.

Voor de beoordeling van de vraag wie de ouder(s) van het kind is (zijn) wordt enkel rekening gehouden met de afstamming, zoals ze door de wet is vastgesteld.

 

Wat?

Het gaat om een dubbele vrijstelling die geldt voor:

  • de eerste schijf van € 75.000 van het netto-aandeel van het betrokken kind in de roerende goederen. Er geldt er dus een volledige vrijstelling als het netto roerend aandeel van het betrokken kind niet meer bedraagt dan € 75.000.
  • een volledige vrijstelling voor de verkrijging van het netto-aandeel van het betrokken kind in de gezinswoning van de overledene. Het gaat om de woning waar de overledene, op het ogenblik van zijn overlijden, was ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Het speelt daarbij geen rol op welk adres het betrokken kind gedomicilieerd was.

 

Combinatie van de vrijstelling met andere gunstregelingen

De vrijstelling kan worden gecombineerd met het abattement voor een gehandicapte erfopvolger en met het belastingkrediet. De vrijstelling belet evenmin dat de vermindering voor jonge kinderen van toepassing blijft.

 

Zie ook;

Vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen

Vermindering van de onroerende voorheffing

Vermindering wegens kinderlast

Vermindering van de schenkbelasting