Sanctie

Indien de eigenaar, tijdens de verleende opschortingstermijn en alvorens de bedrijfsruimte geschrapt werd uit de inventaris, overgaat tot overdracht van de bedrijfsruimte, vervalt de opschorting van ambtswege en is de opgeschorte belasting, vermeerderd met de intresten, vooralsnog verschuldigd.

Bij de opschorting ingevolge een definitief gesloten brownfieldconvenant vervalt de opschorting niet als de eigenaar overgaat tot overdracht van de bedrijfsruimte aan een actor bij het brownfieldconvenant.

Er wordt met nadruk op gewezen dat de kenmerken van verwaarlozing en eventuele leegstand moeten beëindigd zijn vóór het einde van de verleende opschortingstermijn. Zoniet wordt de verleende opschortingstermijn als niet bestaande beschouwd en is de opgeschorte belasting vooralsnog verschuldigd, vermeerderd met de intresten. De eigenaar dient derhalve bij de beëindiging van de kenmerken van verwaarlozing en eventuele leegstand de schrapping uit de inventaris aan te vragen vóór het einde van de verleende opschortingsperiode.