Vrijstelling na renovatie of vervangbouw van verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare onroerende goederen

U kan een tijdelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing bekomen na renovatie of sloop en vervangbouw van verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen of bedrijfsruimten. Deze vrijstelling is vanaf aanslagjaar 2019 aan nieuwe regels onderworpen. Op deze pagina vindt u de informatie over:

 

Vrijstelling na sloop en vervanging van een ongeschikte of onbewoonbare woning (vanaf aanslagjaar 2019)

Als u een voorheen ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, kan u voor een periode van 5 aanslagjaren van een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten.

Voor deze vrijstelling moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  • het moet gaan om een woning die op de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen stond; het gaat om woningen die niet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woonkwaliteitsvereisten en die daarom formeel op een lijst zijn opgenomen; het is niet voldoende dat ze opgenomen waren op de inventaris van leegstand of van verwaarlozing;
  • de ongeschikte of onbewoonbare woning wordt gesloopt; daarna wordt ze vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.

De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de gesloopte woning niet meer voorkomt op de inventaris.

De vrijstelling bedraagt maximaal 1000 euro per nieuwe woning of 4000 euro per nieuwe bedrijfsruimte (inclusief provinciale en gemeentelijke opcentiemen).

U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat aan de voorwaarden voldaan is. U kan de vrijstelling op voorhand aanvragen door middel van het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing. In het formulier zijn de nodige bewijsstukken opgesomd. Als u al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing ontvangen heeft voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen, kan u hetzelfde formulier gebruiken dat dan geldt als bezwaarschrift.

Opgelet! Gebruik het formulier voor vrijstelling vanaf 2019.

 

Vrijstelling na sloop en vervanging van een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte (vanaf aanslagjaar 2019)

Als u een voorheen leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, kan u voor een periode van 5 aanslagjaren van een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten.

Voor deze vrijstelling moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  • het moet gaan om een bedrijfsruimte die op de gewestelijke inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten stond;
  • de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte wordt gesloopt; daarna wordt ze vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.

De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de gesloopte bedrijfsruimte niet meer voorkomt op de inventaris.

De vrijstelling bedraagt maximaal 1000 euro per nieuwe woning of 4000 euro per nieuwe bedrijfsruimte (inclusief provinciale en gemeentelijke opcentiemen).

U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat aan de voorwaarden voldaan is. U kan de vrijstelling op voorhand aanvragen door middel van het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing. In het formulier zijn de nodige bewijsstukken opgesomd. Als u al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing ontvangen heeft voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen, kan u hetzelfde formulier gebruiken dat dan geldt als bezwaarschrift.

Opgelet! Gebruik het formulier voor vrijstelling vanaf 2019.

 

Vrijstelling na renovatie van een verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning (tot en met aanslagjaar 2018)

Als u eigenaar bent van een pand dat opgenomen was op de lijst van verwaarloosde, onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woningen en u heeft de woning gerenoveerd met een geldige bouwvergunning, dan kon u nog gedurende 5 jaar belast worden op het oude (lagere) kadastraal inkomen. De inwerkingtreding van het nieuwe (hogere) kadastraal inkomen ten gevolge van de verbouwingen werd dus voor een periode van 5 jaar uitgesteld. Dit kwam neer op een gedeeltelijke vrijstelling: u betaalde wel onroerende voorheffing, maar op een verlaagde grondslag.

Voorwaarden:

  • het gebouw of de woning die gerenoveerd werd, moest uitdrukkelijk opgenomen zijn op de inventarislijst van "verwaarloosde, ongeschikt verklaarde en/of onbewoonbaar verklaarde woningen". Een pand dat alleen maar op de lijst "leegstand" van de inventaris voorkwam, gaf dus geen recht op vrijstelling.
  • het gebouw onderging een grondige renovatie, waarmee structurele ingrepen bedoeld werden die vooral betrekking hebben op de stabiliteit, de bouwfysica of de veiligheid van het gebouw.

U kon de vrijstelling op voorhand aanvragen door middel van het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing. Als er al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing verzonden is, moet u de vrijstelling vragen door middel van een bezwaarschrift.