Vrijstelling op grond van de bestemming van het onroerend goed

Principe

Voor sommige onroerende goederen wordt een vrijstelling toegekend omdat ze voor bepaalde - meestal sociale - doeleinden aangewend worden.

U kan de vrijstelling aanvragen via het daartoe bestemde formulier op deze website of door een bezwaarschrift in te dienen.

Toekenningsvoorwaarden

  • 1e voorwaarde: aanwending voor specifieke doeleinden

De wet somt de doeleinden op waarvoor het onroerend goed aangewend moet worden. Als een onroerend goed voor meerdere doeleinden aangewend wordt, kan enkel vrijstelling toegekend worden voor de delen die voor de opgesomde doeleinden aangewend worden. De rest van het onroerend goed zal gewoon belast worden.

De opgesomde doelen zijn:

  • openbare eredienst
  • onderwijs
  • hospitalen, rusthuizen, klinieken, dispensaria
  • vakantiehuizen voor gepensioneerden
  • andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (hiermee wordt bedoeld: soortgelijk aan de in de vorige vier puntjes expliciet opgesomde categorieën, b.v. assistentiewoningen).
  • 2e voorwaarde: gebrek aan winstoogmerk

De belastingplichtige of een bewoner mag geen winst nastreven. Dit betekent dat de belastingplichtige uit het onroerend goed geen voordeel mag halen (b.v. een huurvergoeding) , tenzij hij het voordeel of de vergoeding uitsluitend gebruikt voor de instandhouding of de uitbreiding van de activiteit die in het onroerend goed wordt uitgeoefend.