Vrijstelling voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra

Aan de belastingschuldige wordt een automatische vrijstelling van onroerende voorheffing verleend voor het kadastraal inkomen van:

  • de (delen van) onroerende goederen die gebruikt worden door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die gesubsidieerd worden overeenkomstig het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en hun lokale afdelingen, of door lokale jeugdwerkinitiatieven waarvan het gemeentebestuur bevestigt dat ze beantwoorden aan de definitie zoals bepaald in artikel 9, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet;
  • de (delen van) onroerende goederen die gebruikt worden als sociaal-toeristisch verblijf, die het label jeugdtoerisme hebben overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van `Toerisme voor Allen'.