Vrijstelling voor monumenten

Voor bepaalde monumenten kan vrijstelling van onroerende voorheffing verleend worden.

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • het onroerend goed of een gedeelte ervan moet als monument beschermd zijn;
  • het onroerend goed is door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven of in volle eigendom afgestaan aan een vereniging of stichting:
    • die is opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen;
    • waarvan het de hoofddoelstelling is om een of meer beschermde onroerende goederen waarvan ze eigenaar of erfpachter is, in stand te houden, te beheren en te ontsluiten.
Zie ook:

Vermindering voor beschermde monumenten

Vermindering van de schenkbelasting

Vermindering voor de aankoop van beschermde monumenten

Vermindering van het verkooprecht