Berekening vermoede meerwaarde

Wat?

Bepaalde bestemmingswijzigingen op het perceel die een meerwaarde veroorzaken, doen de belastingplicht ontstaan. Afhankelijk van de aard van de bestemmingswijziging wordt een vermoede meerwaarde berekend, aan de hand van:

  • een forfaitair bedrag per m², afhankelijk van de aard van bestemmingswijziging
  • de kadastrale oppervlakte van het betrokken perceel.

Het is logisch dat een bestemmingswijziging van “bos” naar “wonen” bvb. een grotere mogelijke meerwaarde creëert dan een bestemmingswijziging van “bos” naar “landbouw”.

Als er meerdere bestemmingswijzigingen op eenzelfde perceel tegelijkertijd gebeuren, worden de overeenkomstige tarieven pro rata toegepast.

Overzicht meerwaarden per bestemmingswijziging

De vermoede meerwaarde wordt per bestemmingswijziging decretaal vastgelegd. Ze worden periodiek geactualiseerd.

U vindt de historiek van de meerwaardes in de pdf bestandOverzichtstabel Meerwaarde Per Bestemmingswijziging (22 kB)

Afwijking berekening meerwaarde

In geval van een planologische oplossing van permanente bewoning in een recreatiezone voor weekendverblijven wordt cf. artikel 2.6.10, §3 VCRO voor de berekening van de vermoede meerwaarde de oppervlakte van de bestemmingswijziging beperkt tot een maximale oppervlakte van 2.750 m², voor zover tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan :

 1° het betreft een bestemmingswijziging zoals vermeld in artikel 5.4.2, tweede lid;

 2° de bestemmingswijziging heeft niet tot gevolg dat het bestaande aantal woongelegenheden kan worden verhoogd;

 3° de bestemmingswijziging heeft niet tot gevolg dat het bouwvolume kan worden verhoogd tot meer dan 1.000 m³;

 4° de bestemmingswijziging heeft niet tot gevolg dat een verkavelingsvergunning voor het perceel kan worden afgeleverd.

De beperking van de oppervlakte is niet van toepassing op eventuele andere gelijktijdige bestemmingswijzigingen op het perceel.

Opgelet

  • De Vlaamse Belastingdienst moet verplicht de kadastrale oppervlakte van het perceel gebruiken. Deze kan licht afwijken van de werkelijke opgemeten oppervlakte. 
  • Aangezien de vermoede meerwaardes per bestemmingswijziging decretaal zijn vastgelegd, kan u geen bezwaar aantekenen tegen de hoogte ervan.