Betalingstermijn

Het startfeit wordt gesteld voor verzending van het aanslagbiljet

De planbatenheffing moet volledig betaald worden binnen een termijn van zes maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Ook als het aanslagbiljet deze uiterste betaaltermijn niet vermeldt omdat op het ogenblik van verzending het reeds gestelde startfeit nog niet gekend was dan nog is deze uiterste betaaltermijn van zes maanden na verzending van het aanslagbiljet van toepassing.

Ondanks dat het aanslagbiljet het eventuele recht op bonificatie vermeldt omdat op het ogenblik van verzending het reeds gestelde startfeit nog niet gekend was dan nog kan de bonificatie nooit van toepassing zijn omdat de betaling sowieso nooit meer kan gebeuren vóór het stellen van een startfeit. Het startfeit werd immers gesteld vóór verzending van het aanslagbiljet en de heffing kan ten vroegste betaald worden na verzending van het aanslagbiljet.

Het startfeit wordt gesteld na verzending van het aanslagbiljet

De planbatenheffing moet volledig betaald worden binnen:

1°  vijftien kalenderdagen na de verkoop van het planbatenperceel door een van de heffingsplichtigen;

2°  zes maanden na het verlenen, in laatste administratieve aanleg, van een van de volgende vergunningen, voor zover deze vergunning vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan niet kon worden verleend:

  • Een stedenbouwkundige vergunning voor handelingen, vermeld in artikel 4.2.1, voor zover de handelingen niet louter betrekking hebben op het vellen van bomen, afbraakwerken of bodemsaneringswerken
  • Een verkavelingsvergunning

Bij vrijwillige betaling van 85% van de heffing binnen het jaar na verzending van het aanslagbiljet en steeds vóór het stellen van enig startfeit is de bonificatie van 15% verworven.

Indien de planbatenheffing niet vrijwillig wordt betaald zal de Vlaamse Belastingdienst een betaalbaarstelling sturen met een uiterste betaaldatum, van zodra er zich een startfeit heeft voorgedaan. In dat geval is kan er geen recht meer zijn op bonificatie.