Bij kleine bestemmingswijzigingen

Wat?

Bij zogenaamd "kleine" bestemmingswijzigingen is geen planbatenheffing verschuldigd. Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend en moet niet aangevraagd worden. Dit betekent dat u in principe geen aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst zal ontvangen.

 

Bewijsstukken

Mocht de gehanteerde kadastrale oppervlakte significant afwijken van de werkelijke oppervlakte, moet u zich wenden tot de bevoegde plaatselijke dienst van de Administratie Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Toelichting

De vrijstelling wordt toegekend als het totaal van alle bestemmingswijzigingen die aanleiding geven tot planbatenheffing op dat perceel aan een van volgende voorwaarden voldoet:

  • het gaat in totaal over minder dan 25% van het perceel
  • het gaat in totaal over minder dan 200 m²

Opgelet : meerdere gelijktijdige bestemmingswijzigingen

Als op een perceel tegelijkertijd meerdere bestemmingswijzigingen die planbaten genereren gebeuren, dan wordt voor de berekening van de heffing pro rata de optelsom van de bestemmingswijzigingen gemaakt (zie artikel 2.6.10., § 2 VCRO). Dit principe wordt ook toegepast voor de beoordeling van deze vrijstelling (artikel 2.6.5., 2° VCRO). Er bestaat immers maar één enkel planbatenheffing per perceel.

Voorbeeld

  • Perceel A wordt gekenmerkt door 2 bestemmingswijzigingen:

15% landbouw -> wonen
20% landbouw ->  bedrijvigheid
Bijgevolg bestrijkt de bestemmingswijziging meer dan 25% (15% + 20% = 35%) van een perceel en zijn er planbaten.

  • Perceel B wordt gekenmerkt door 2 bestemmingswijzigingen:

100m² landbouw -> wonen
50m² landbouw -> bedrijvigheid
Bijgevolg bestrijkt de bestemmingswijziging minder dan 200m² (100m² + 50m² = 150m²) van een perceelsgedeelte en zijn er geen planbaten.