Compensatie planschade

Wat?

Als de bestemmingswijziging gebeurde om te voldoen aan een eerdere verplichting tot planschadevergoeding, geldt er een vrijstelling van planbatenheffing.

Bewijsstukken

Kopie van het vonnis of arrest waarbij de beslissing tot het betalen van planschade werd genomen.

Toelichting

Deze uitzonderingsregel kadert in de vergoedingsregeling voor planschade. Als een overheid door de rechter wordt veroordeeld tot betaling van een planschadevergoeding (wegens een bestemmingswijziging die een bouwverbod met zich meebracht), kan deze overheid ervoor kiezen om, in plaats van het betalen van planschadevergoeding, de bestemming van datzelfde perceel, met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, terug om te zetten naar een bestemming die bouwen opnieuw toelaat. In dergelijk geval moet de eigenaar uiteraard geen planbaten betalen.

Planschade

Eigenaars van percelen kunnen van de overheid een planschadevergoeding eisen wanneer zij ingevolge een in werking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen om te bouwen of te verkavelen op een bepaald perceel. De planbatenheffing is er de tegenhanger van: planbaten kunnen door de overheid worden geëist van de eigenaars als hun perceel op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in aanmerking komt voor het verlenen van een bouw- of verkavelingsvergunning.

De Vlaamse Belastingdienst is niet gemachtigd om vergoedingen voor planschade toe te kennen noch door uitbetaling aan de begunstigde noch door aftrek van de planschadevergoeding van een openstaande planbatenheffing ten laste van de begunstigde.

De Vlaamse belastingdienst is enkel gelast met de inning van de planbatenheffing.

Wat betreft de planschade is artikel 2.6.3, VCRO heel duidelijk:
'De vorderingen tot betaling van planschadevergoedingen, ongeacht het bedrag ervan, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg. De planschadevergoeding is verschuldigd door de overheid die het ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakte waardoor de planschade is ontstaan.'

Als u denkt recht te hebben op een planschadevergoeding, kan u zich wenden tot de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg.