Geen bijkomende vergunningsmogelijkheden

Wat?

Er is geen planbatenheffing verschuldigd als de bestemmingswijziging niet voor gevolg heeft dat voortaan een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning verkregen kan worden die vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet verkregen kon worden, met andere woorden er zijn geen bijkomende vergunningsmogelijkheden.

Bewijsstukken

De nodige informatie kan opgevraagd bij de overheid verantwoordelijk voor de bestemmingswijziging

  • Oude situatie
    • Grafisch plan met perceelcontour en bestemming(en)
    • Uittreksel uit voorschrift
  • Nieuwe situatie
    • Grafisch plan met perceelcontour en bestemming(en)
    • Uittreksel uit voorschrift

Een bewijs van de gemeente dat voor dit perceel na het RUP nog steeds geen vergunning kan afgeleverd worden voor de nieuwe bestemming  bv. door de ligging van het perceel.

Voorbeeld

een perceel in landbouwgebied dat op het ogenblik van herbestemming al gelegen is in een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling, wordt omgezet naar woonzone. De eigenaar van het perceel bezat de bouwrechten die voortvloeien uit de bestemmingswijziging naar woonzone al op grond van de verkavelingsvergunning. De herbestemming naar woonzone creëert dus geen aanvullende rechten voor de belastingplichtige. Er moet geen planbatenheffing betaald worden als u deze vrijstelling tijdig aanvraagt.