Onteigening of overdracht in der minne ten algemenen nutte

Wat?

  • bij de bepaling van de onteigeningsvergoeding werd geen rekening gehouden met de waardevermeerdering of de koopsom die voortvloeit uit de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan
  • de onteigening of overdracht gebeurt ten laste van de heffingsplichtige (eigenaar die de planbatenheffing verschuldigd is) en niet ten aanzien van een derde-verkrijger

De vrijstelling geldt enkel voor het deel van het perceel dat onteigend wordt.

Indien de onteigening of de overdracht in der minne ten algemenen nutte plaatsvindt nadat de planbatenheffing, of een gedeelte daarvan, reeds is betaald, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald, maar zonder dat daarbij moratoriuminteresten verschuldigd zijn.

Bewijsstukken

Informatie kan opgevraagd worden bij de onteigenende instantie :

  • Onteigeningsplan, maakt eventueel deel uit van RUP
  • Kopie van het proces-verbaal van onteigening of een kopie van de geregistreerde authentieke akte van de overdracht (in functie van de vrijstelling)

Toelichting

Onteigening is één van de middelen die de overheid kan inzetten voor de realisatie van de bestemming die in ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd worden. Overdracht “in der minne ten algemenen nutte” is de eigendomswissel of onteigening van een perceel met het oog op het algemeen belang (bvb. het realiseren van een bestemmingsplan / uitvoeringsplan).