Wanneer wordt de planbatenheffing opgeschort?

In een aantal gevallen moet de planbatenheffing – zelfs als er zich al een startfeit heeft voorgedaan (bvb. het perceel wordt verkocht) – voorlopig niet betaald worden. In dat geval wordt de betaling opgeschort. De opschorting is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Tot zolang aan die voorwaarden voldaan is, moet de heffing niet betaald worden, zelfs al heeft u wel een aanslagbiljet ontvangen. Als de Vlaamse Belastingdienst op het moment van inkohiering en verzending van het aanslagbiljet op de hoogte is van een reden tot opschorting van betaling dan wordt het aanslagbiljet en de kopieën aan de mede-eigenaars telkens vergezeld van een begeleidende brief met vermelding van de opschorting van betaling en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Als u vrijwillig een opgeschorte heffing toch volledig betaalt, en u doet dat binnen het jaar na verzending van het aanslagbiljet, krijgt u automatisch een korting van 15% ook al werd er reeds een startfeit gesteld.

Als u meent recht te hebben op een opschorting, meldt u dit best aan de Vlaamse Belastingdienst, en voegt u documenten bij die dit kunnen aantonen (bvb. de weigering van een bouwvergunning).