Wie moet de planbatenheffing betalen?

Volle of blote eigenaar

De heffing is verschuldigd door diegene die het volle of blote eigendomsrecht heeft, of een deel van dit volle of blote eigendomsrecht, over de percelen op het ogenblik van inwerkingtreding van het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan.

Met andere woorden: wie eigenaar is op het moment dat bijvoorbeeld een perceel landbouwgrond bouwgrond wordt, die moet de planbatenheffing betalen.

De datum van inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad plus veertien dagen. De inwerkingtreding is dus verschillend van de definitieve goedkeuring of vaststelling van een RUP.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als er meerdere eigenaars heffingsplichtig zijn, zijn ze elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde planbatenheffing. Dit betekent dat het volledige bedrag geëist kan worden van één van de eigenaars die belastingplichtige is. De verdeling moeten zij dan onderling regelen.

Overdracht heffingsplicht

De heffingsplicht gaat over op de natuurlijke persoon of op de rechtspersoon waaraan het volle of naakte eigendomsrecht “kosteloos of ingevolge erfopvolging of testament wordt overgedragen”. Dat betekent dat als u bvb. een perceel grond waarvoor een planbatenheffing bestaat (die nog niet is betaald), aan uw kinderen schenkt, dat uw kinderen in uw plaats de belasting zullen moeten betalen op het moment dat zij het perceel verkopen of er een bouw- of verkavelingsvergunning voor wordt afgeleverd.