Zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte constructies krijgen een geëigende bestemming

Wat?

Bij specifieke herbestemmingen waarbij een zonevreemde en hoofdzakelijk vergunde constructie een geëigende bestemming krijgt:

 • naar wonen:
  • als er op het moment van de bestemmingswijziging al een woning (zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot) op het perceel stond
  • als het perceel in een niet-vervallen verkaveling bestemd voor woningbouw gelegen is;

Opmerking : Er werd een verkavelingsvergunning (bv. voor woningbouw) afgeleverd vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan (bv. in landbouwzone). Er zijn bijgevolg geen planbaten verschuldigd, aangezien de eigenaar van het perceel de bouwrechten die voortvloeien uit de bestemmingswijziging naar bijvoorbeeld woonzone reeds bezat op grond van de verkavelingsvergunning.

 • naar bedrijvigheid: als er op het moment van de bestemmingswijziging al een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund bedrijf gevestigd was

 • naar gebied voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten: als er op het moment van de bestemmingswijziging al gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten (zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot) op het perceel aanwezig waren

Bewijsstukken

Zowel de zonevreemdheid, het hoofdzakelijk vergund zijn als het niet verkrot zijn, moeten aangetoond worden, bijvoorbeeld aan de hand van:

 • Stedenbouwkundig uittreksel
 • Geldige stedenbouwkundige vergunning, indien aanwezig
 • Bewijs datum van oprichting

Indien er geen bewijzen bestaan, zal de situatie ter plaatste moeten worden nagegaan; volgende vragen zijn dan van belang (te beantwoorden door de stedenbouwkundig ambtenaar):

 • Bestaat er een geldige stedenbouwkundige vergunning?
 • Wanneer werd de woning opgericht?
 • Is er een vermoeden van vergunning?
 • De situatie werd ter plaatse nagegaan:
  • Gaat het om een zonevreemde woning?
  • Is deze hoofdzakelijk vergund?
  • Gaat het om een niet-verkrotte woning?

Specifiek voor de woningen gelegen in een niet-vervallen verkaveling:

 • Geldige verkavelingsvergunning
 • Uittreksel uit het vergunningenregister (indien aanwezig)

Toelichting

Voor deze vrijstelling moet aan alle 3 de voorwaarden tegelijk voldaan zijn : zonevreemd, hoofzakelijk vergund (voor de doelbestemming) en niet-verkrot.