Belasting

Registratiebelasting

Artikel

Artikel 2.9.4.2.1 VCF

Voorwerp betwisting

Klein beschrijf - Overmacht financiële problemen

Rechtbank of Hof

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen

Plaats

Afdeling Gent

Rolnummer

17/2736/A

Datum uitspraak

22 januari 2019

Status

Definitief

Resultaat

Ongunstig voor VLABEL

 

Samenvatting

Belastingplichtigen kochten een woning aan met toepassing voor klein beschrijf (voormalig artikel 2.9.4.2.1 VCF). Ze namen hun inschrijving binnen de driejarige termijn op dit adres maar behielden deze inschrijving slechts een kleine twee jaar gezien ze verhuisden naar een huurwoning. De aangekochte woning werd kort daarna dan ook verkocht.

Belastingplichtigen dienden naar aanleiding van een aanslagbiljet van Vlabel wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor klein beschrijf een bezwaarschrift in om reden van overmacht. Ze verwezen naar zware financiële problemen waardoor ze de afbetaling van de leninglast niet meer konden dragen en de woning dienden te verkopen. Echter legden ze in fase bezwaar geen bewijzen van overmacht voor.

Uit de stukken van belastingplichtigen blijkt dat zij onverwachte financiële problemen ervaarden ten gevolge van op het ogenblik van de aankoop ten gevolge van onvoorzienbare omstandigheden, nl. de medische toestand van eerste belastingplichtige als gevolg waarvan hij definitief arbeidsongeschikt werd verklaard om de werken uit te voeren waarvoor hij was aangenomen. Zijn arbeidsovereenkomst werd dan ook ontbonden wegens medische overmacht.

Kort na het ontstaan van deze onvoorzienbare omstandigheden blijken de financiële problemen te zijn begonnen. Belastingplichtigen blijken hierdoor genoodzaakt te zijn geweest om het woonhuis te verkopen, zelfs tegen een lagere prijs dan deze waarvoor zij het woonhuis kort daarvoor hadden aangekocht en met substantieel verlies ten gevolge van het hypothecair krediet. Er mag aangenomen worden dat er voordien voldoende terugbetalingscapaciteit was, zoniet zou de bank geen lening hebben toegestaan.

De financiële situatie van tweede belastingplichtige is in dit verhaal weinig dienend. Wanneer een van beide partners met een substantieel inkomensverlies wordt geconfronteerd, heeft dit bij gelijke omstandigheden in hoofde van de andere partner, vanzelfsprekend een invloed op de financiële draagkracht van een gezin en op hun terugbetalingscapaciteit onder een hypothecair krediet