Wat is het verkooprecht?

Wanneer u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt moet u op de aankoopsom verkooprechten betalen. Het verkooprecht voor aankopen van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest wordt berekend op basis van de overeengekomen prijs en lasten, met als minimum de verkoopwaarde van het onroerend goed.

Begrippen

  • Overeengekomen prijs

De overeengekomen prijs is de prijs die de koper en de verkoper hebben afgesproken.

  • Lasten

Lasten zijn bijkomende prestaties die de verkoopsovereenkomst aan de koper voor de

overdracht van het goed boven de prijs oplegt en die de verkoper rechtstreeks of onrechtstreeks tot voordeel strekken. Voorbeelden zijn:

  • de kosten (publiciteit, tussenpersonen, kost van plan en meting,...) die de verkoper heeft gemaakt om het goed verkocht te krijgen wanneer deze kosten ten laste van de koper worden gelegd.
  • de verplichting voor de koper om belastingen te betalen die betrekking hebben op het onroerend goed voor een periode die valt voor de ingenottreding van het goed door de koper.

Bestaat de last uit een niet in geld uitgedrukte prestatie, dan moet deze last door de partijen in de verkoopsovereenkomst (of -akte) worden geschat. 

Bijvoorbeeld: bij de verkoop van een woning tegen contante betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om nog zes maanden in het huis te blijven wonen. De waarde van dit voorbehouden genot moet door de koper en verkoper worden geschat.

  • De verkoopwaarde

Onder 'verkoopwaarde' wordt de prijs verstaan die u vermoedelijk kan bekomen bij een normale verkoop onder normale omstandigheden. Dit wil zeggen met voldoende publiciteit,

een voldoende aantal liefhebbers en rekening houdend met de objectieve factoren die de waarde van het goed kunnen beïnvloeden. Op basis van de beschikbare vergelijkingspunten en van andere criteria zoals de gebruikte materialen en de staat van onderhoud, zal de Vlaamse Belastingdienst de door de partijen overeengekomen prijs beoordelen. 

Als wordt vastgesteld dat de waarde die aangegeven is of de prijs die opgegeven is voor de berekening van de registratiebelasting, te laag is, is een belastingverhoging verschuldigd, volgens  onderstaande tabel

verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed

belastingverhoging in % van de aanvullende rechten

Vanaf

tot

 

10

25

5

25

50

10

50

100

15

100

 

20