Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden gunstregimes registratiebelasting

  • 29 september 2016

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2007 waarbij een vermindering wegens een gunstregime werd toegekend. Het toekennen van een gunstregime (de vermindering wegens klein beschrijf, de toepassing van de meeneembaarheid en het (bijkomend) abattement) is afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden.

Als deze niet nageleefd blijken te zijn, stuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanvullende aanslag voor de onterecht genoten vermindering. Een gedetailleerde berekening wordt toegelicht op het aanslagbiljet.

De Vlaamse Belastingdienst is pas sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de inning van de registratiebelasting en er is gebleken dat voorheen door de federale belastingadministratie een achterstand werd opgebouwd voor dit soort administratieve controles. De Vlaamse overheid gaat deze achterstand nu versneld inlopen, te starten met de oudste dossiers. Om een normale behandelingstermijn te kunnen garanderen, werd bij de overheveling van de inningsbevoegdheden bepaald dat de Vlaamse Belastingdienst zelf vijf jaar de tijd heeft om dossiers inzake registratiebelasting naar behoren af te handelen (artikel 5.0.0.0.11 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).

 Als uw financiële situatie het tijdelijk of permanent niet toelaat de verschuldigde belasting in één keer te betalen, kan u een afbetalingsregeling aanvragen. U kan de aanvraag indienen via het contactformulier op onze website of schriftelijk op het adres Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

In uw aanvraag vermeldt u het kohierartikel van het aanslagbiljet waarvoor u een afbetalingsplan vraagt of u voegt een kopie van het aanslagbiljet toe. 

Het staat u uiteraard vrij om in afwachting van de beslissing over te gaan tot een gedeeltelijke betaling van de aanslag zodat eventuele nalatigheidinterest kan vermeden worden.

 Indien er een afbetalingsregeling wordt toegestaan, betekent dit niet dat de verschuldigde nalatigheidinterest zal worden kwijtgescholden. Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum is immers de wettelijke nalatigheidinterest verschuldigd. Deze wordt berekend tegen een rentevoet van 7% per jaar en is verschuldigd per begonnen maand maar enkel als hij 5 euro of meer bedraagt.

Deze regel geldt ook als een afbetalingsregeling wordt toegestaan.