Afwijkingen op de bezwaartermijn

Proportionele vermindering van de onroerende voorheffing

De leegstand en improductiviteit moet per volledig jaar kunnen beoordeeld worden. Als een aanslagbiljet in de maand juni van het aanslagjaar verzonden wordt, zou de bezwaartermijn al eindigen in september. Maar de periode van improductiviteit kan dan nog lopende zijn of kan zelfs pas dan een aanvang nemen.

Daarom is in de wet voorzien dat de bezwaartermijn voor een proportionele vermindering nooit kan verstrijken vóór 31/03 van het jaar volgend op het aanslagjaar. Er gelden dus twee bezwaartermijnen die naast elkaar bestaan.

Voorbeelden:

Aanslagjaar

Datum verzending aanslagbiljet

Uiterste bezwaartermijn

2015

18/06/2015

31/03/2016

2015

30/12/2015

+ 3 maanden en 3 dagen, dus 02/04/2016

2015

18/06/2016

+ 3 maanden en 3 dagen, dus 21/09/2016

Belasting ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
  • De bezwaartermijn is ook van toepassing ingeval van opschorting van de belasting.
  • Gelet op de huidige cassatierechtspraak kan de opname in de inventaris niet meer betwist worden in een bezwaar tegen de belasting.
  • Bij opgeschorte heffingen is er een bijkomende termijn voorzien van drie maanden, waarbinnen de belastingplichtige alsnog schriftelijk een ontheffing kan vragen als er feiten zijn die zich afgespeeld hebben gedurende de opschorting van de belasting en waarvan die persoon gedurende de looptijd van de bezwaartermijn geen kennis kon hebben.

 

Planbatenheffing

Het is mogelijk dat u op het ogenblik van het verstrijken van de bezwaartermijn nog niet op de hoogte was van de intentie tot onteigening -alsook de Vlaamse Belastingdienst niet- of dat de onteigening of overdracht nog niet is gebeurd.

Behalve voor het verkrijgen van opschorting van betaling heeft het weinig zin om vrijstelling aan te vragen alvorens het proces-verbaal van onteigening of de akte van overdracht een feit is, want zonder PV of akte kan niet onderzocht worden of aan de voorwaarden tot vrijstelling voldaan is.

De vrijstelling kan dus ook aangevraagd worden na de bezwaartermijn.