Bedrag onroerende voorheffing gestegen?

  • 4 juli 2019

U heeft het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing 2019 gekregen, en het bedrag ligt hoger dan u had verwacht? In de detailbijlage bij het aanslagbiljet kan u nakijken hoe dat komt. Hieronder vindt u ook een aantal veel voorkomende mogelijke redenen.

indexatie

Over het algemeen blijft de onroerende voorheffing ongeveer gelijk. Elk jaar wordt het kadastraal inkomen, op basis waarvan de onroerende voorheffing wordt berekend, geïndexeerd, dus een lichte stijging is normaal.

wijziging opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt voor het grootste deel bepaald door de gemeentelijke en provinciale opcentiemen. De gemeenteraad en de provincieraad bepalen die volledig autonoom en kunnen ze jaarlijks verhogen of verlagen. Voor meer uitleg over waarom de opcentiemen verhoogd of verlaagd worden, moet u zich dus wenden tot uw gemeente of provincie.

Op onze site vindt u meer uitleg over de berekening, en een historisch overzicht van de evolutie van de opcentiemen.

wijziging in verminderingen

De meeste verminderingen kan de Vlaamse Belastingdienst automatisch toekennen op basis van gegevens uit het Rijksregister en kruispuntdatabanken. Als u niet langer recht heeft op een bepaalde vermindering, wordt die dikwijls ook automatisch ingetrokken, waardoor de te betalen onroerende voorheffing stijgt. Belangrijk daarbij is dat altijd wordt gekeken naar uw  persoonlijke toestand en de toestand van uw onroerend goed op 1 januari.

Op onze site vindt u een overzicht van verminderingen van de OV.

Hoeveel zal de OV voor 2019 bedragen?

Via onze website kan u als u het aanslagbiljet nog niet ontvangen heeft ook zelf berekenen hoeveel de onroerende voorheffing voor u concreet zal bedragen. U moet enkel een paar gegevens invoeren en de simulatiemodule geeft u een concreet resultaat voor uw persoonlijke toestand.