Begrippenlijst

A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
W
Z
kohier

De inkohiering is de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige(n) en van het verschuldigde bedrag op een lijst (kohier) die uitvoerbaar wordt verklaard door de verantwoordelijke ambtenaar. Pas nadat het kohier uitvoerbaar is verklaard, kan begonnen worden met de inning en invordering van de belasting.

lichte vrachtwagen

Een lichte vrachtwagen heeft een Maximaal Toegelaten Massa van 3500 kg, een halfopen of gesloten laadbak en de laadruimte moet minstens 50% van de lengte van de wielbasis te bedragen. Ze genieten een gunstiger fiscaal stelsel dan personenauto’s.

LPG

Liquified Petroleum Gas of vloeibaar petroleumgas

materieel en outillage

Alle machines, toestellen en andere installaties die nuttig en nodig zijn voor de productie.

maximum toegelaten massa

Het gaat hier over het maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand dat toegelaten is volgens de technische kenmerken van het voertuig.

Milieukenmerken

Deze kenmerken bepalen hoe milieuvriendelijk een wagen is. Het gaat over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, de uitstoot van fijn stof, het brandstoftype, de euronorm en de aanwezigheid van een roetfilter.

moratoriumintresten

Moratoriumintresten zijn intresten die aan de belastingsplichtige dienen betaald te worden op het teveel betaalde bedrag na een beslissing over een bezwaarschrift.

MTM

MTM staat voor maximaal toegelaten massa. Het gaat hier over het maximale gewicht van het voertuig in beladen toestand dat toegelaten is volgens de technische kenmerken van het voertuig.

natuurlijk persoon

Natuurlijke personen zijn mensen zoals u en ik. Zij gaan zelfstandig verplichtingen aan door bijvoorbeeld een telefoonabonnement of hypotheek af te sluiten.

nettoverkrijging

Het begrip nettoverkrijging betekent dat er al schulden verrekend werden op de brutoverkrijging.  Deze schulden (schulden die de overledene had op het moment van het overlijden en de begrafeniskosten) worden bij voorrang aangerekend op het roerend gedeelte. Hiervan kan worden afgeweken wanneer wordt aangetoond dat een schuld specifiek verbonden is aan een onroerend goed uit de nalatenschap.

nieuwbouwwoning

Een gebouw is 'nieuw' tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of eerste inbezitneming.

Een voorbeeld. U koopt op 2 februari 2013 een woning aan.  De woning werd opgericht in 2010.  De werken werden beëindigd op 30 november 2010. Op 3 januari 2011 is de verkoper in de woning gaan wonen. Deze woning is nieuw tot 31 december 2013. U koopt in dit geval dus een nieuwbouwwoning aan.

notariële akte

Een akte opgemaakt door een notaris.

onderhandse akte

Een onderhandse akte is een akte die niet werd opgesteld door een notaris, maar door de partijen zelf.

onroerende goederen

Onroerende goederen zijn die goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als onroerend worden beschouwd.  Het zijn niet verplaatsbare goederen zoals een woning, bouwgrond,...

onverdeeldheid

Er is sprake van onverdeeldheid wanneer een zakelijk recht (bv. het eigendomsrecht) op een (onroerend) goed verdeeld is tussen meerdere personen.

opcentiemen

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één procent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Als een gemeente bv. beslist om 1500 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen, betekent dit dat de belastingplichtige per euro die hij verschuldigd is volgens het basistarief, 15 euro moet betalen voor de gemeente.

opstalhouder

De houder van een recht van opstal heeft het recht om gedurende een termijn van maximaal 50 jaar gebouwen, werken of beplantingen op andermans grond te plaatsen. Hij betaalt hiervoor een vergoeding aan de eigenaar van de grond (opstalvergoeding).

De opstalhouder blijft eigenaar van wat hij op de grond heeft geplaatst. Hij heeft het recht om deze opstallen weg te nemen bij de beëindiging van het contract, maar hij kan de eigenaar ook verplichten om de gebouwen tegen een vergoeding over te nemen. 

De opstalhouder is wettelijk verplicht om alle belastingen i.v.m. de grond te betalen.

overdracht ten bezwarende titel van een zakelijk recht

Dit betekent dat de eigenaar een zakelijk recht vervreemdt tegen een bepaalde prestatie van de overnemer (bv. een prijs te betalen door de koper of toekenning van aandelen aan de inbrenger van een onroerend goed in een vennootschap).

parameters van uw voertuig

Alle parameters van uw voertuig (euronorm, fiscale PK, kw, CO2-uitstoot,...) kan u terugvinden op uw inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig.

paramotor

Een paramotor of een gemotoriseerd glijscherm is een luchtvaartuig dat bestaat uit een glijscherm en een motor. De piloot draagt de motor op zijn rug of het staat op een onderstel van drie of vier wielen.

perequatie

Normaal gezien worden de bestaande kadastrale inkomens periodiek, om de 10 jaar, herschat via een zogenaamde algemene perequatie. Dit gebeurt ambtshalve door de AAPD. De laatste algemene perequatie dateert echter al van 1979 en stelde als referentietijdstip de netto-huurwaarde per 1 januari 1975 voorop. Ter compensatie van het uitblijven van een nieuwe algemene perequatie worden de kadastrale inkomens sinds aanslagjaar 1991 geïndexeerd, door ze te vermenigvuldigen met een indexatiecoëfficiënt.

plug-in hybride

Een voertuig dat aangedreven wordt door een elektrische motor en een verbrandingsmotor. De batterijen die de elektrische motor aandrijven moeten volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig.

rechtspersoon

Bij een rechtspersoon is er geen sprake is van een mens van vlees en bloed, maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat. Het is een organisatie die als juridische eenheid (rechtssubject) opereert en eigen rechten en verplichtingen heeft die los staan van de rechten en verplichtingen van de eigenaar of bestuurder.

rijksinwoner

U wordt als rijksinwoner van België beschouwd, als uw werkelijke woonplaats een Belgische gemeente is, ook al hebt u een andere nationaliteit en is uw wettelijke domicilie in een ander land.

rijksregisternummer

Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer van personen in België. Het wordt dikwijls gebruikt in officiële documenten, en gecombineerd met een paswoord of een aanlogprocedure via een elektronische identiteitskaart om toegang te krijgen tot beveiligde webomgevingen.

Het gebruik van het rijksregisternummer is strikt gereglementeerd, onder andere door de privacywetgeving.

U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart.

Achterkant identiteitskaart

Als u uw rijksregisternummer wil invullen op ons contactformulier, doet u dit ZONDER streepjes. Alle 11 karakters moeten ingevuld worden.

roerende goederen

Roerende goederen zijn die goederen die overeenkomstig de criteria van het burgerlijk recht als roerend worden beschouwd. Het zijn onder meer de verplaatsbare goederen zoals bankbiljetten, titels aan toonder, schilderijen, auto's, juwelen...

rup

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een begrip uit de ruimtelijke ordening. Een RUP geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Via een RUP worden bestemmingswijzigingen van percelen vastgelegd. Het heeft een verordenende waarde en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden.
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen.
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De datum van inwerkingtreding van een RUP is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad plus veertien dagen. De inwerkingtreding is dus verschillend van de definitieve goedkeuring of vaststelling van een RUP.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen.

samenstel

Trekkend voertuig + aanhangwagen

schatter-expert

natuurlijk persoon die beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende goederen uitvoert en daartoe beschikt over de nodige beroepskwalificaties. Deze beroepskwalificaties kunnen worden afgeleid uit bewijsstukken die aantonen dat:

1°. de schatter-expert beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende goederen uitvoert;
2°. de schatter-expert de nodige opleiding heeft genoten en permanente bijscholing heeft gevolgd.

ultralicht motorluchtvaartuig

Een ultralicht motorluchtvaartuig is een klein vliegtuig voor één of twee personen met een motor. Het vliegt op een lage hoogte en met een beperkte snelheid.

VEN-gebied

Een VEN-gebied is een onroerend goed dat in het Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN) ligt. In dat Ecologisch Netwerk krijgt de natuur een bijkomende bescherming. Meer informatie over VEN-gebieden treft u op de website van het Agentschap Natuur en Bos: http://www.natuurenbos.be

vlaggenbrief

De vlaggenbrief is de identiteitskaart van uw jacht of pleziervaartuig.

vruchtgebruiker

Een vruchtgebruiker heeft het genot (bewoning of huuropbrengst) van een goed waarvan iemand anders de eigenaar (blote eigenaar) is. Hij is wel verplicht het goed in stand te houden en alle jaarlijkse lasten te dragen. Hij moet evenwel geen vergoeding betalen aan de blote eigenaar.

Zo krijgt tengevolge van het overlijden van een van de echtgenoten de langstlevende echtgenoot meestal het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning, terwijl de kinderen de blote eigenaars worden.

wielbasis

De wielbasis van een voertuig is de afstand tussen de middelpunten van de voor- en de achteras.

zakelijk recht

Zakelijke rechten:

  • verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan)
  • geven het recht om over het goed te beschikken
  • hebben betrekking op de zaak zelf.

Voorbeelden van zakelijke rechten zijn eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en recht van gebruik en bewoning.

zelfbouwvliegtuig

Een zelfbouwvliegtuig is een toestel dat gebouwd wordt door niet-professionele vliegtuigbouwers.

Paginatypes