Disclaimer

Aansprakelijkheid

Algemeen

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting probeert de informatie op deze website met een zo groot mogelijke zorg te onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat informatie op deze pagina's achterhaald is op het ogenblik dat u deze raadpleegt. Door de snelle evolutie van de regelgeving en rechtspraak is het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is.

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting biedt dan ook geen enkele garantie voor de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze website. Het kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Bewijskracht

Alle elementen van deze website en van het eraan gekoppelde digitaal loket in het algemeen, en de simulatietools in het bijzonder, hebben enkel een informatieve waarde en mogen niet beschouwd worden als document met juridische bewijskracht. De informatie op deze website geeft u dus geen enkele rechtsgrond. Het gebruik van de simulatietools is volledig vrij en op eigen verantwoordelijkheid. Het Vlaams ministerie van Financiën en begroting kan niet garanderen dat de resultaten verkregen door het gebruik van de simulatietools overeenstemmen met het resultaat van de werkelijke berekening van de belastingen op basis van officieel gekende gegevens. Deze resultaten worden op automatische wijze gegenereerd op grond van de door de gebruiker ingevulde gegevens. Uit het resultaat van de simulatietools vallen dus geen rechten te putten.

Bovendien is geprobeerd om de regelgeving en informatie zo bevattelijk mogelijk weer te geven. Hierdoor kunnen bepaalde nuanceverschillen zijn ontstaan ten opzichte van de regelgeving. De informatie op deze website vervangt daarom de regelgeving niet.

Privacy

Hoewel de website maximaal beveiligd wordt, aanvaardt het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen enkele aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van zijn websites of applicaties zou kunnen voortvloeien. De kans dat de informatie die de gebruiker eventueel via onze website verzendt, gekraakt zou worden is uiterst klein, maar ze bestaat.

We stellen alles in het werk om uw veiligheid bij het gebruik van deze websitezo goed mogelijk te beschermen. Als u toch zaken zou opmerken die de veiligheid van de website of de applicaties in het gedrang zouden kunnen brengen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Security Office.

Links

Het is mogelijk dat deze website verwijzingen of links bevat naar informatie afkomstig van andere instellingen of websites. Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en de meewerkende instellingen garanderen in geen geval dat deze externe informatie relevant, actueel of exact is.

Door de aard van het internet kan het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen toezicht uitoefenen op wie er naar haar website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere website betekent dus niet dat het ministerie die website zou goedkeuren of aanbevelen.

Auteursrechtelijke bescherming

Alle op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en andere items zijn beschermd door het auteursrecht. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle op deze website weergegeven elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Enkel het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting beschikt over het recht om de op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en alle andere elementen op welke wijze of in welke vorm dan ook te reproduceren of te laten reproduceren. De reproductie, mededeling, presentatie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, verveelvoudiging, adaptatie, vertaling, commercieel of enig ander gebruik van de op deze website weergegeven elementen is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron (link naar website) en de naam van de auteur (Vlaams ministerie van Financiën en Begroting) vermelden.