Disclaimer

Mededelingen in functie van artikel 9 van de privacywet

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Mireille Dupont
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel

Doel van de verwerking:

Het innen van Vlaamse belastingen, meer bepaald:
- de onroerende voorheffing
- de verkeersbelastingen
- de kilometerheffing
- de leegstandsheffingen
- de planbatenheffing
- de registratiebelasting
- de erfbelasting
- niet-fiscale schuldvorderingen

Rechten van de betrokkene

Recht op informatie 

De betrokkene moet er van op de hoogte gebracht worden dat zijn of haar persoonsgegevens zullen verwerkt worden en waarom dat gebeurt.

Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) hebt u recht op volgende informatie:

 • de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
 • de doeleinden van de verwerking;
 • het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten;
 • andere bijkomende informatie, met name :
  • de betrokken gegevenscategorieën;
  • de ontvangers of de categorieën ontvangers;
  • het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
 • andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking.

  Om uw recht op informatie uit te oefenen dient u een schriftelijk verzoek te versturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Als betrokkene moet u uw identiteit bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw verzoek.

  U kan uw verzoek ook elektronisch indienen door contact op te nemen met de Vlaamse Belastingdienst via het belastingportaal. Hiervoor dient u zich aan te melden met uw eID of token.

  Recht van toegang

  U kan op uitdrukkelijk verzoek en kosteloos mededeling krijgen van welke persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van de Vlaamse Belastingdienst.

  Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) hebt u recht op volgende gegevens:

 • het feit of de Vlaamse Belastingdienst al dan niet gegevens over u verwerkt;
 • het doel waarvoor deze gegevens verwerkt worden;
 • de aard van deze gegevens;
 • de oorsprong van deze gegevens;
 • de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt;
 • de logica die aan een geautomatiseerde verwerking van de u betreffende gegevens ten grondslag ligt.

  De verantwoordelijke voor de verwerking zal u eveneens de verwerkte gegevens in begrijpelijke vorm verstrekken.

  Om uw recht van toegang uit te oefenen dient u een schriftelijk verzoek te versturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Als betrokkene moet u uw identiteit bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw verzoek.

  U kan uw verzoek ook elektronisch indienen door contact op te nemen met de Vlaamse Belastingdienst via het belastingportaal. Hiervoor dient u zich aan te melden met uw eID of token.

  De verantwoordelijke voor de verwerking zal u de gevraagde informatie ten laatste binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek meedelen.

  Recht van verbetering

  U kan op uitdrukkelijk verzoek en kosteloos vragen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit, meer bepaald als de verwerkte persoonsgegevens onjuist, onvolledig of verboden zijn.

  Een verzoek tot verbetering dient u een schriftelijk te versturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Als betrokkene moet u uw identiteit bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw verzoek.

  U kan uw verzoek ook elektronisch indienen door contact op te nemen met de Vlaamse Belastingdienst via het belastingportaal. Hiervoor dient u zich aan te melden met uw eID of token.

  De verantwoordelijke voor de verwerking laat de persoonsgegevens binnen een maand na ontvangst van het verzoek corrigeren.

  Recht van verzet

  De Privacywet voorziet naast een recht van toegang ook een recht van verzet (artikel 12 van de Privacywet). Wanneer de gegevensverwerking een wettelijke of reglementaire basis heeft kan u zich hier niet tegen verzetten.

  De Vlaamse belastingdienst verzamelt enkel persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Alle bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Alle persoonsgegevens waarover de Vlaamse Belastingdienst beschikt, zijn gemachtigd door of de Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Privacywet, kan u zich hier wel tegen verzetten. U moet het verzet kunnen motiveren, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de betwiste gegevensverwerking nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor u.

  Een verzoek om uw recht van verzet uit te oefenen dient u schriftelijk te versturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Als betrokkene moet u uw identiteit bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw verzoek.

  U kan uw verzoek ook elektronisch indienen door contact op te nemen met de Vlaamse Belastingdienst via het belastingportaal. Hiervoor dient u zich aan te melden met uw eID of token.

  Recht een klacht in te dienen.

  Als u als betrokkene moeilijkheden ondervindt bij het uitoefenen van uw rechten of wanneer u merkt dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verplichtingen niet nakomt kan u kosteloos een klacht indienen bij de klachtendienst van het Beleidsdomein Financiën en Begroting (conform het klachtendecreet) of de Privacycommissie.

Overzicht van de gegevensverwerking door de Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse Belastingdienst maakt voor de aanmaak van de aanslagbiljetten gebruik van verschillende externe databanken. De Vlaamse Belastingdienst heeft de nodige machtigingen bekomen van de respectievelijke sectorale comités van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) om deze gegevens te mogen verwerken in onze belastingdossiers. Hieronder wordt opgesomd welke gegevens gebruikt worden voor welke heffingen.

a)       Gegevens van het Rijksregister

Gegevens van het Rijksregister worden gebruikt voor alle heffingen. De Vlaamse Belastingdienst beschikt zowel over een toegang tot het repertorium van het Rijksregister, als over een online toegang tot de Rijksregisterbestanden.

Machtigingen: RR nr. 30/2007 van 12 september 2007RR nr. 69/2013 van 9 oktober 2013RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014

b)       Gegevens van de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (kadaster) (FOD Financiën)

Gegevens van de dienst Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en verminderingen en dossierbehandeling voor:
- de onroerende voorheffing;
- de leegstandsheffingen;
- de planbatenheffing;
- de registratiebelasting;
- de erfbelasting;
- de afdeling Vastgoedtransacties.

Machtigingen: FO nr. 24/2012 van 20 september 2012FO nr. 10/2008 van 20 november 2008FO nr. 01/2010 van 21 januari 2010FO nr. 02/2009 van 19 februari 2009FO nr. 27/2014 van 2 oktober 2014FO nr. 26/2014 van 2 oktober 2014FO nr. 26/2017 van 21 september 2017

De Vlaamse Belastingdienst geeft eenmalig een set van gegevens over onroerende goederen door aan de KU Leuven in het kader van een overheidsopdracht. Dit project is bedoeld om een econometrisch model voor de bepaling van de normale verkoopwaarde van onroerende goederen te ontwikkelen. De normale verkoopwaarde vormt de belastbare basis voor de erf- en registratiebelasting. Het econometrisch model moet toelaten om

 • in de grote hoeveelheid van transacties van onroerende goederen die dossiers te kunnen opsporen waarvan de prijs/waarde in de akte/aangifte manifest afwijkt van de normale verkoopwaarde;
 • om de schatting van onroerende goederen te ondersteunen

De dienst Schattingen en Waarderingen zal het econometrisch model verder gebruiken voor controle op de erf- en registratiebelasting.

De dataset omvat gegevens van percelen verspreid over heel Vlaanderen en bestaat uit:

 • een dataset van de Vlaamse Belastingdienst met gegevens van percelen die in de aanslagjaren 2015, 2016 en 2017 voorwerp van een geregistreerde akte uitmaakten;

  • identificatie en aard van het kadastraal perceel dat het voorwerp uitmaakt van een transactie opgenomen in een notariële akte;
  • situering van het perceel overeenkomstig het liggingsadres;
  • kadastraal inkomen;
  • aard en bouwtechnische specificaties van het perceel;
  • verkoopprijzen van de onroerende goederen;
  • gegevens m.b.t. de notariële akte.
 • een dataset van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)
  • identificatie van het kadastraal perceel;
  • profiel van de eigenaar (geanonimiseerde gegevens);
  • zakelijke rechten van de eigenaar;
  • oppervlakte van het perceel;
  • geografische ligging van het perceel;
  • kadastrale aard van het perceel;
  • constructiecodes van het perceel;
  • type bebouwing (open, halfopen, gesloten)
  • kadastrale indicie van het perceel (vb. villa, fermette, huis zonder bewoonbare kelder, …);
  • kadastraal percelenplan vanaf januari 2016;
  • grafisch bepaalde oppervlaktes van het perceel en gebouw;
  • transactiedata van individuele verkopen (vanaf januari 2006).

Machtiging: beraadslaging FO nr. 03/2018”

c)       Gegevens van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) (FOD Mobiliteit)

Gegevens van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en/of verminderingen, de dossierbehandeling en de controle voor de verschillende verkeersbelastingen en de kilometerheffing.

Machtigingen: FO nr. 07/2009 van 11 juni 2009FO nr. 03/2016 van 21 januari 2016, FO nr. 37/2017 van 16 november 2017

d)         Gegevens van de FOD Financiën

Gegevens van de FOD Financiën worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en/of verminderingen en de dossierbehandeling voor:

- de verkeersbelastingen;
- de afdeling Vastgoedtransacties.

Machtigingen: FO nr. 13/2009 van 1 oktober 2009FO nr. 14/2010 van 2 september 2010FO nr. 18/2010 van 21 oktober 2010FO nr. 31/2015 van 10 december 2015

e)       Gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en/of verminderingen en dossierbehandeling voor:

- de onroerende voorheffing;
- de verkeersbelastingen;
- de afdeling Vastgoedtransacties;
- de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen.

Machtigingen: KSZ  nr. 12/071 van 4 september 2012KSZ nr. 10/064 van 7 september 2010KSZ nr. 10/007 van 2 februari 2010KSZ nr. 98/60 van 13 oktober 1998KSZ nr. 02/43 van 2 april 2002KSZ nr. 98/60 (gewijzigd op 7 september 2010)KSZ 14/067 van 2 september 2014KSZ 15/041 van 7 juli 2015KSZ 16/011 van 1 maart 2016

f)        Cameragegevens opgeladen uit het Weigh in Motion systeem (WIM) van het Agentschap Wegen en Verkeer

In het kader van de controle op de betaling van de verkeersbelastingen worden cameragegevens opgeladen en verwerkt.

Machtiging: VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014

g)      Gegevens van sociale verhuurkantoren

Gegevens omtrent huurders worden opgeladen vanuit de sociale verhuurkantoren om een vermindering inzake de onroerende voorheffing automatisch te kunnen toekennen.

Machtigingen: VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014,

h)       Gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Gegevens omtrent administratieve geldboeten opgelegd in het kader van een inburgeringstraject worden opgeladen en verwerkt om de invordering van deze boetes te kunnen uitvoeren.

Machtiging: VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014

i)         Gegevensuitwisseling met het centraal bestuur van de BTW-administratie en de BTW-controlekantoren (FOD Financiën)

Gegevens omtrent de beëindiging van een vrijstelling van verkeersbelasting van invaliden en personen met een handicap worden overgemaakt aan het centraal bestuur van de BTW-administratie in functie van het al dan niet toegekend krijgen van de gunstregeling bij de aankoop van een voertuig.

Machtiging: VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

j)         Gegevensuitwisseling in het kader van de administratieve samenwerking in uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/16/EU Patrimoniumdocumentatie

In het kader van de administratieve samenwerking in uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/16/EU wisselen de Vlaamse Belastingdienst en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gegevens uit.

Machtigingen: VTC nr. 33/2014 van 19 november 2014FO nr. 03/2015 van 19 februari 2015

k)          Gegevensuitwisseling in het kader van het bijwerken van Patrimoniumdocumentatie

In het kader van de wettelijke taken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie en het afleveren van patrimoniuminformatie) wisselt de Vlaamse Belastingdienst gegevens omtrent de aangifte van nalatenschap en de berekening van de verschuldigde erfbelasting uit met de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Machtiging: VTC nr. 39/2016 van 12 oktober 2016

l)        Gegevensuitwisseling in het kader van het ondernemersloket (Agentschap Informatie Vlaanderen)

De Vlaamse Belastingdienst levert minimuminformatie aan die via DOSIS (DOssierStatusInformatieSysteem, beheerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen) wordt weergegeven in het e-loket voor ondernemers. De ondernemer krijgt via het e-loket een overzicht van zijn openstaande dossiers met de bijhorende status. Het belastingdossier inkijken kan via een elektronische link naar het belastingportaal.

Machtiging: VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016

m)       Gegevensuitwisseling in het kader van het burgerloket (Agentschap Informatie Vlaanderen)

De Vlaamse Belastingdienst levert minimuminformatie aan die wordt weergegeven in het burgerloket(beheerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen). De burger krijgt via het een overzicht van zijn gegevens en van lopende dossiers binnen de overheidscontext. Het belastingdossier inkijken kan via een elektronische link naar het belastingportaal.

Machtiging: VTC nr. 16/2017 van 17 mei 2017 (verleng op 25 oktober 2017), VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017

n)       Inzage in de applicatie debiteurenbeheer

De Vlaamse Belastingdienst heeft inzage in de applicatie debiteurenbeheer van de FOD Financiën. Deze beheerstool geeft een transversaal overzicht van de fiscale en de niet-fiscale schulden van natuurlijke personen en rechtspersonen. De Vlaamse Belastingdienst gebruikt deze gegevens in combinatie met andere bronnen om de invorderingsstrategie voor de gewestbelastingen te bepalen en te optimaliseren. Er wordt geen profilering toegepast o.b.v. deze gegevens. Indien nodig kan de Vlaamse Belastingdienst de SPOC van de FOD Financiën contacteren om bijkomende informatie over de openstaande schulden in te winnen.

Machtiging: FO nr.36/2017 van 16 november 2017

Auteursrechtelijke bescherming

Alle op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en andere items zijn beschermd door het auteursrecht. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle op deze website weergegeven elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Enkel het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting beschikt over het recht om de op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en alle andere elementen op welke wijze of in welke vorm dan ook te reproduceren of te laten reproduceren. De reproductie, mededeling, presentatie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, verveelvoudiging, adaptatie, vertaling, commercieel of enig ander gebruik van de op deze website weergegeven elementen is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron (link naar website) en de naam van de auteur (Vlaams ministerie van Financiën en Begroting) vermelden.

Aansprakelijkheid

Algemeen

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting probeert de informatie op deze website met een zo groot mogelijke zorg te onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat informatie op deze pagina's achterhaald is op het ogenblik dat u deze raadpleegt. Door de snelle evolutie van de regelgeving en rechtspraak blijft het namelijk mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is.

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting biedt dan ook geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze website. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Bewijskracht

Het gebruik van de simulator is volledig vrij en op eigen verantwoordelijkheid. De simulator, net zoals alle andere elementen van deze website, heeft enkel een informatieve waarde en mag niet beschouwd worden als document met juridische bewijskracht. De informatie op deze website geeft u dus geen enkele rechtsgrond.

Bovendien is geprobeerd om de regelgeving en informatie zo bevattelijk mogelijk weer te geven. Hierdoor kunnen bepaalde nuanceverschillen zijn ontstaan ten opzichte van de regelgeving. De informatie op deze website vervangt daardoor de regelgeving niet.

Het Vlaams ministerie van Financiën en begroting kan niet garanderen dat de resultaten verkregen door het gebruik van de simulator overeenstemmen met het resultaat van de werkelijke berekening van de onroerende voorheffing op basis van officieel gekende gegevens. Deze resultaten worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Uit het resultaat van de simulator vallen aldus geen rechten te putten.

Privacy

Hoewel de website maximaal beveiligd wordt, aanvaardt het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen enkele aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien. De kans dat de informatie die de gebruiker eventueel naar onze server zendt gekraakt kan worden is uiterst miniem, maar ze bestaat. Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting kan dus niet garanderen dat de door de gebruiker verstrekte informatie niet zal worden onderschept, noch dat zij geheim zal blijven.

Links

Het is mogelijk dat deze website verwijzingen of links bevat naar informatie afkomstig van andere instellingen of websites. Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en de meewerkende instellingen garanderen in geen geval dat deze externe informatie relevant, actueel of exact is.

Door de aard van het internet kan het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen toezicht uitoefenen op wie er naar haar website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere website betekent dus niet dat het ministerie die website zou goedkeuren of aanbevelen.