Disclaimer

Medelingen in functie van artikel 9 van de privacywet

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Geert Bal
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel

Doel van de verwerking:

Het innen van Vlaamse belastingen, meer bepaald:
-de onroerende voorheffing
-de verkeersbelastingen
-de leegstandsheffingen
-de planbatenheffing
-de registratiebelasting
-de erfbelasting
-niet-fiscale schuldvorderingen

Recht van verzet:

Eenieder kan op diens uitdrukkelijk verzoek en kosteloos mededeling krijgen van welke persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van de Vlaamse Belastingdienst. 

Eenieder kan op dienst uitdrukkelijk verzoek en kosteloos vragen dat  zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit. 

Een verzoek dient schriftelijk worden toegestuurd naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, of kan per mail worden verstuurd naar: vlaamsebelastingdienst@fb.vlaanderen.be

Overzicht van de gegevensverwerking door de Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse Belastingdienst maakt voor de aanmaak van de aanslagbiljetten gebruik van verschillende externe databanken.  Vlabel heeft de nodige machtigingen bekomen van de respectievelijke sectorale comité’s van de privacycommissie of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) om deze gegevens te mogen verwerken in onze belastingdossiers. Hieronder staat opgelijst welke gegevens gebruikt worden voor welke heffingen.

a)       Gegevens van het rijksregister:

Gegevens van het rijksregister worden gebruikt voor alle heffingen.  De Vlaamse Belastingdienst beschikt ook over het volledige repertorium van het rijksregister, evenals een online toegang tot de rijksregisterbestanden.

Machtigingen: RR Nr 30 / 2007 van 12 september 2007, RR nr 69/2013 van 9 oktober 2013,  RR nr 15/2014 van 19 februari 2014

b)       Gegevens van de algemene administratie voor patrimoniumdocumentatie (kadaster)

Gegevens van de dienst AAPD wordt gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en verminderingen, en dossierbehandeling wat betreft:

-de onroerende voorheffing
-de leegstandsheffingen
-de planbatenheffing
-de registratiebelasting
-de erfbelasting / successierechten

Machtigingen: FO nr. 24/2012 van 20 september 2012, FO nr. 10/2008 van 20 november 2008, FO nr. 01 /2010 van 21 januari 2010, FO nr. 02/2009 van 19 februari 2009, FO nr. 27/2014 van 2 oktober 2014, FO nr. 26/2014 van 2 oktober 2014

c)       Gegevens van de dienst inschrijving voertuigen (federale overheidsdienst mobiliteit)

Gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en/of verminderingen, de dossierbehandeling en de controle wat betreft de verschillende verkeersbelastingen en de kilometerheffing.

Machtiging: FO nr. 07/2009 van 11 juni 2009, FO nr. 03/2016 van 21 januari 2016.

Machtiging: Beraadslaging FO nr. 07/2009 van 11 juni 2009

d)       Gegevens van de federale overheidsdienst financiën

Gegevens van de federale overheidsdienst Financiën worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en/of verminderingen, en de dossierbehandeling wat betreft de verschillende verkeersbelastingen.

Machtigingen: FO nr. 13/2009 van 1 oktober 2009, FO nr 14/2010 van 2 september 2010, FO nr 18/2010 van 21 oktober 2010

e)       Gegevens van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Gegevens uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid worden gebruikt voor de berekening van de heffing, het toekennen van vrijstellingen en verminderingen, en dossierbehandeling wat betreft:
-de onroerende voorheffing
-de verkeersbelastingen
-de afdeling vastgoedtransacties

Machtigingen: SZ  nr. 12/071 van 4 september 2012, SZ 10/064 van 7 september 2010, SZ 10/007 van 2 februari 2010

f)        Cameragegevens worden opgeladen uit het Weigh in Motion systeem van de afdeling wegen&verkeer

In het kader van de controle op de betaling van de verkeersbelastingen worden cameragegevens opgeladen en verwerkt.

Machtiging: VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014

g)       Gegevensuitwisseling met de politie Regio Turnhout

Gegevens over vrachtwagens en adresgegevens van de houders van het inschrijvingsbewijs van deze voertuigen worden uitgewisseld met het oog op de controle en handhaving van de verkeersbelasting.

Machtiging VTC nr. 28/2015 van 29 juli 2015

h)       Gegevens van sociale verhuurkantoren

Gegevens omtrent huurders worden opgeladen vanuit de sociale verhuurkantoren teneinde een vermindering inzake de onroerende voorheffing automatisch te kunnen toekennen.

Machtiging: VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013, VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014

i)       Gegevens van het agentschap binnenlands bestuur

Gegevens omtrent administratieve geldboeten opgelegd in het kader van een inburgeringstraject worden opgeladen en verwerkt teneinde de invordering van deze boetes te kunnen uitvoeren.

Machtiging: VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014

j)         Gegevensuitwisseling met het centraal bestuur van de btw-administratie en de btw-controlekantoren

Gegevens omtrent de beëindiging van een vrijstelling van verkeersbelasting van invaliden en personen met een handicap worden overgemaakt aan het centraal bestuur van de btw-administratie in functie van het al dan niet toegekend krijgen van de gunstregeling bij de aankoop van een voertuig.

Machtiging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

k)         Gegevensuitwisseling naar de Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie

Gegevens van eigenaar van een onroerend goed en hun partner worden overgemaakt aan de Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie in het kader van de administratieve samenwerking in uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/16/EU.

Machtiging VTC nr. 33/2014 van 19 november 2014

Gegevens van een aangifte van nalatenschap en bijhorende berekening van de erfbelasting worden overgemaakt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie voor het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie en het afleveren van patrimoniuminformatie.

Machtiging VTC nr. 39/2016 van 12 oktober 2016

Auteursrechtelijke bescherming

Alle op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en andere items zijn beschermd door het auteursrecht. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle op deze website weergegeven elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Enkel het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting beschikt over het recht om de op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en alle andere elementen op welke wijze of in welke vorm dan ook te reproduceren of te laten reproduceren. De reproductie, mededeling, presentatie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, verveelvoudiging, adaptatie, vertaling, commercieel of enig ander gebruik van de op deze website weergegeven elementen is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron (link naar website) en de naam van de auteur (Vlaams ministerie van Financiën en Begroting) vermelden.

Aansprakelijkheid

Algemeen

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting probeert de informatie op deze website met een zo groot mogelijke zorg te onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat informatie op deze pagina's achterhaald is op het ogenblik dat u deze raadpleegt. Door de snelle evolutie van de regelgeving en rechtspraak blijft het namelijk mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is.

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting biedt dan ook geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze website. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Bewijskracht

Het gebruik van de simulator is volledig vrij en op eigen verantwoordelijkheid. De simulator, net zoals alle andere elementen van deze website, heeft enkel een informatieve waarde en mag niet beschouwd worden als document met juridische bewijskracht. De informatie op deze website geeft u dus geen enkele rechtsgrond.

Bovendien is geprobeerd om de regelgeving en informatie zo bevattelijk mogelijk weer te geven. Hierdoor kunnen bepaalde nuanceverschillen zijn ontstaan ten opzichte van de regelgeving. De informatie op deze website vervangt daardoor de regelgeving niet.

Het Vlaams ministerie van Financiën en begroting kan niet garanderen dat de resultaten verkregen door het gebruik van de simulator overeenstemmen met het resultaat van de werkelijke berekening van de onroerende voorheffing op basis van officieel gekende gegevens. Deze resultaten worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Uit het resultaat van de simulator vallen aldus geen rechten te putten.

Privacy

Hoewel de website maximaal beveiligd wordt, aanvaardt het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen enkele aansprakelijkheid voor schade die uit het gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien. De kans dat de informatie die de gebruiker eventueel naar onze server zendt gekraakt kan worden is uiterst miniem, maar ze bestaat. Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting kan dus niet garanderen dat de door de gebruiker verstrekte informatie niet zal worden onderschept, noch dat zij geheim zal blijven.

Links

Het is mogelijk dat deze website verwijzingen of links bevat naar informatie afkomstig van andere instellingen of websites. Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en de meewerkende instellingen garanderen in geen geval dat deze externe informatie relevant, actueel of exact is.

Door de aard van het internet kan het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting geen toezicht uitoefenen op wie er naar haar website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere website betekent dus niet dat het ministerie die website zou goedkeuren of aanbevelen.