Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Enkele aspecten van het verkooprecht worden grondig hervormd. Deze hervormingen hebben impact op de informatie op deze webpagina; de wijzigingen zijn duidelijk herkenbaar en cursief weergegeven.

De hervorming is van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst vanaf 1 juni 2018 wordt gesloten. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt dat in de meeste gevallen door het akkoord tussen koper en verkoper in de zogenaamde "compromis". De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend. Akten die voor 1 juni bij de notaris zijn verleden, blijven uiteraard vallen onder de toepassingen van de wetten zoals ze op het moment van het verlijden van de akte van kracht waren, zelfs als er een opschortende voorwaarde opgenomen is die pas na 1 juni wordt vervuld.

Een kort overzicht van alle wijzigingen is opgenomen op Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Gewoon abattement

Wijzigingen voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018

Dit abattement wordt volledig vervangen door de gunstregeling voor aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden heeft genoten van dit abattement moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden. De naleving van de voorwaarden blijft de Vlaamse Belastingdienst ook actief controleren.

 

Wat?

Bij de aankoop van een (enige) woning-hoofdverblijfplaats of een bouwgrond waarop een (enige) woning-hoofdverblijfplaats zal worden opgericht kan een vermindering van de belastbare grondslag (heffingsgrondslag) worden genoten ten belope van 15.000 euro. Dit betekent concreet dat u bij het 10%-tarief 1.500 euro, en bij het 5%-tarief 750 euro bespaart. Ook bij de aankoop van een sociale woning aan het 1,5%-tarief kan onder dezelfde voorwaarden van het abattement worden genoten.

 

Voorwaarden

Om van het abattement te kunnen genieten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.  Bovendien moeten alle kopers aan deze voorwaarden voldoen wanneer u een onroerend goed koopt met meerdere kopers. Als een van de kopers niet aan de voorwaarden voldoet, gaat het voordeel van het abattement immers voor alle kopers verloren.

Of aan de voorwaarden voldaan is, wordt beoordeeld op het ogenblik van het totstandkomen van de koop. Dit is het ogenblik van de de notariële akte.

De voorwaarden zijn:

  • alleen natuurlijke personen kunnen van deze vermindering gebruikmaken.
  • de woning of bouwgrond moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn.
  • de kopers mogen noch afzonderlijk, noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond (enige woning) in volle eigendom hebben.
  • het moet gaan om een zuivere aankoop. Er moet dus een echte prijs zijn betaald.
  • de geheelheid volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed moet worden gekocht.
  • de aankoop mag uitsluitend gedaan worden door een of meer natuurlijke personen.
  • het moet de bedoeling zijn van de koper om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.  Dat moet effectief gebeuren binnen de 2 jaar (woning) of de 5 jaar (bouwgrond) na de datum van registratie van het document dat tot de heffing aanleiding geeft (de verkoopsovereenkomst, de notariële akte of de fiscale verklaring), of na de uiterste datum van tijdige aanbieding ter registratie van dit document.

Er zijn ook enkele vormvoorwaarden te vervullen. Uw notaris kan u hierbij begeleiden. Raadpleeg hem dan ook vóór u een koopovereenkomst sluit. Het is immers belangrijk de juiste beslissing te nemen indien u de keuze heeft tussen het abattement en de meeneembaarheid. Deze keuze is definitief.

 

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het abattement niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten, hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging op de aanvullende rechten. (zie: Gevolgen en belastingverhogingen bij het verlies van een gunstregime)

 

Voorbeelden:

  • U koopt een woning van 200.000 euro die valt onder het gewone tarief

U moet 10% registratierechten betalen, dus 20.000 euro. Maar omdat het om uw enige woning gaat, moet u maar registratierechten betalen op 185.000 euro (200 000 - 15 000). U betaalt dus 18.500 euro in plaats van 20.000 euro. U bespaart 1.500 euro.

  • U koopt een woning van 200.000 euro die valt onder het klein beschrijf

U moet 5% registratierechten betalen, dus 10.000 euro.  Maar omdat het om uw enige woning gaat, moet u maar registratierechten betalen op 185.000 euro (200.000 – 15.000). U betaalt dus slechts 9.250 euro in plaats van 10.000 euro. U bespaart 750 euro.