Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?
Kadastraal inkomen als basis

De te betalen onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het is de federale overheid, meer bepaald de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die het kadastraal inkomen vaststelt voor elk onroerend goed. U kan het kadastraal inkomen dus niet betwisten bij de Vlaamse Belastingdienst.

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing die u betaalt, bestaat uit 3 delen:

  1. de basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid;
  2. opcentiemen voor de provincies (op de basisheffing);
  3. opcentiemen voor de gemeenten (op de basisheffing).

Belangrijk: elke gemeente en elke provincie bepaalt zelf de hoogte van haar opcentiemen. U kan hier een historischOverzicht opcentiemen 2016.pdf (38 kB)/Overzicht opcentiemen 2016.xls (55 kB) raadplegen of downloaden.

Het totaal bedrag van de onroerende voorheffing wordt dus bepaald door het kadastraal inkomen, de index en de hoogte van de opcentiemen.

Tarieven basisheffing (Vlaams Gewest)

De basisheffing wordt berekend door het basistarief te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De afronding gebeurt rekenkundig op de eurocent (twee cijfers na de komma). Het tarief varieert naargelang de aard van het onroerend goed:

De berekening uitgelegd aan de hand van een voorbeeld

Hoe de onroerende voorheffing precies berekend wordt, vindt u in dit algemene voorbeeld:

Voorbeeld berekening OV AJ 2013.pdf (45 kB)

Zelf simuleren

U kan de te betalen onroerende voorheffing voor het lopende aanslagjaar ook zelf berekenen via onze simulatiemodule. Hierbij wordt dan eveneens rekening gehouden met eventuele verminderingen.