Indieningstermijn

Het aangifteformulier moet ingediend worden binnen de 4 maanden na het overlijden.

Overlijdt de erflater in een ander land van de Europees Economische Ruimte dan België, dan bedraagt de aangiftetermijn 5 maanden.

Bij een overlijden buiten de Europees Economische Ruimte wordt de termijn verlengd tot 6 maanden.

Uitstel van indiening van de aangifte

Op eenvoudig verzoek kan men een uitstel van indiening van de aangifte voor een termijn van 2 maand bekomen. Een verzoek tot uitstel van meer dan 2 maand moet gemotiveerd worden. Indien dit gemotiveerd uitstel wordt geweigerd, wordt de termijn voor uitstel automatisch gebracht op 2 maand. Ook al werd er uitstel verleend, toch is er bij een laattijdige indiening steeds een belastingverhoging verschuldigd. Als men uitstel heeft bekomen, maar de aangifte toch binnen de wettelijke termijn indient, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

  • uitstel werd gevraagd en bekomen

Ook al werd er uitstel verleend, toch is er bij een laattijdige indiening steeds een belastingverhoging verschuldigd volgens de onderstaande tabel:

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn

belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting

vanaf

tot en met de laatste dag van

dag 1

maand 5

1

maand 6

maand 11

5

maand 12

maand 17

7,5

maand 18

 

10

Deze belastingverhoging voor laattijdige indiening wordt toegepast voor overlijdens vanaf 1 januari 2015.

  • uitstel werd niet gevraagd, of wel gevraagd maar niet bekomen

Als het uitstel niet werd gevraagd of niet werd bekomen, is er een belastingverhoging volgens onderstaande tabel verschuldigd:

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn

belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting

vanaf

tot en met de laatste dag van

dag 1

maand 5

5

maand 6

maand 11

10

maand 12

maand 17

15

maand 18

 

20