De kennisgeving

De notaris of één van de partijen moet binnen de zeven kalenderdagen na de overdracht van het zakelijk recht een kennisgevingsformulier aan de Vlaamse Belastingdienst én aan de inventarisbeheerder  bezorgen.

 

De kennisgeving gebeurt tijdig en correct

Wanneer het kennisgevingsformulier binnen de zeven kalenderdagen bezorgd wordt aan de inventarisbeheerder én aan de Vlaamse Belastingdienst, dan wordt de koper beschouwd als belastingplichtige.

Voorbeeld:

Een pand in Kinrooi wordt op 15/06/2014 opgenomen op de inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen. De eerste heffing is verschuldigd op 15/06/2015 (aanslagjaar 2015).

Stel: het pand wordt door verkoper X  op 25/05/2015 verkocht aan koper Y.

Persoon X of de notaris doet de melding van overdracht aan de Vlaamse Belastingdienst én aan Wonen West-Vlaanderen binnen de zeven dagen. Koper Y is vanaf aanslagjaar 2015 de belastingplichtige. Verkoper X zal voor aanslagjaar 2015 geen aanslagbiljet meer ontvangen.

De kennisgeving gebeurt niet tijdig of niet correct

Als de kennisgeving van overdracht niet correct (dus niet aan beide diensten) of niet tijdig is gebeurd (dus niet binnen de zeven kalenderdagen), dan zal de verkoper van het onroerend goed nog als belastingplichtige beschouwd blijven worden voor de eerstvolgende heffing, ook al is deze op dat ogenblik geen eigenaar meer. Het is dus in het belang van de verkoper om deze kennisgeving niet uit het oog te verliezen.

Voorbeeld:

Een pand in West-Vlaanderen wordt op de inventaris van ongeschikte/onbewoonbare woningen opgenomen op 10/09/2013. Op 10/09/2014 is een eerste periode van twaalf opeenvolgende maanden verstreken.

Stel: het pand werd door verkoper X op 01/09/2014 verkocht aan koper Y. In dit geval is verkoper X op 10/09/2014 geen eigenaar meer van de woning.

Noch persoon X, noch persoon Y, noch de notaris doen een melding aan beide diensten (Vlaamse Belastingdienst én Wonen West-Vlaanderen) binnen de zeven dagen.

Hierdoor werd niet voldaan aan een essentiële formaliteit waardoor verkoper X de eerstvolgende heffing na de verkoop nog verschuldigd is, namelijk in dit concreet geval de heffing van 10/09/2014 (aanslagjaar 2014).