Kennisgeving eigen gemeentelijke belastingen op ongeschikte en onbewoonbare woningen: uitzonderlijk tot 31 mei 2020

Gemeenten die een eigen belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen heffingen volgens de voorwaarden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, krijgen twee maanden langer de tijd om hun reglementen over te maken aan de Vlaamse Belastingdienst. Een eensluidend verklaard afschrift van de gemeenteraadsbeslissing mag eenmalig tot 31 mei aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgd worden.

Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen

Met de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

Tot 2010 was er op gewestelijk niveau sprake van drie lijsten binnen de inventaris van woningen of gebouwen:

  • de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen
  • de verwaarloosde woningen of gebouwen
  • de leegstaande woningen of gebouwen

Met het decreet van 27 maart 2009 werd de leegstandsheffing op woningen en gebouwen overgeheveld naar de steden en gemeenten. Vanaf 1 januari 2010 vervalt dus de gewestelijke heffing op leegstaande gebouwen en woningen.

Met het decreet van 23 december 2016 werd ook de heffing op verwaarloosde woningen of gebouwen overgeheveld naar de steden en gemeenten.

Tegelijkertijd werd van de woningen die overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet werden geïnventariseerd, een afzonderlijke lijst gemaakt.

Sinds 01/01/2017 bestaat de inventaris uit twee lijsten:

  • Ongeschikte of onbewoonbare woningen;
  • Onbewoonbaar verklaarde woningen (artikel 135 Nieuwe Gemeentewet).

Opgelet!

Heffingen leegstand en heffingen verwaarlozing met belastbare datum respectievelijk voor 1 januari 2010 en 1 januari 2017, kunnen nog steeds geïnd worden door de Vlaamse Belastingdienst.

Verder werd ook beslist om vanaf aanslagjaar 2017 geen gewestelijke heffing meer te heffen op ongeschikt-en/of onbewoonbaarheid in die gemeenten waarvan de gemeentelijke heffing voldoet aan bepaalde voorwaarden.  

De gewestelijke heffing wordt niet meer geheven indien de minimumaanslag van de gemeentelijke heffing als volgt bedraagt:

  • 500 euro voor een kamer als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 10° bis van de Vlaamse Wooncode
  • 990 euro voor elke andere woning.

De  gemeente moet hun goedgekeurd reglement vóór 31 maart van het aanslagjaar aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen.

Voldoet dit reglement niet aan de vastgestelde voorwaarden of wordt dit laattijdig gemeld, dan is de Vlaamse Belastingdienst alsnog bevoegd voor het heffen van een gewestelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen.  

Hieronder vindt u per aanslagjaar de lijst met gemeenten waarvoor er geen gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen is.

Aanslagjaar 2017:

xlsx bestandGemeenten OO aanslagjaar 2017.xlsx (10 kB)

Aanslagjaar 2018:

xlsx bestandGemeenten OO aanslagjaar 2018_0.xlsx (10 kB)