Opcentiemen op de belastingen op leegstand en verkrotting

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten worden belast door het Vlaamse Gewest. De gemeenten hebben in het verleden steeds de mogelijkheid gehad om op deze gewestelijke belasting opcentiemen te vestigen. In geval er geen gemeentelijke opcentiemen worden gevestigd, kan de gemeente een eigen belasting hanteren.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 12 mei 2012 echter beslist dat het vestigen van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstandsbelasting in strijd was met artikel 464,1° Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Dit artikel liet volgens het Hof niet toe gemeentebelastingen te vestigen op de gewestelijke belastingen die het kadastraal inkomen als grondslag hebben. Voor het aanslagjaar 2013 en 2014 heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om geen opcentiemen meer in te kohieren op de gewestelijke belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Door een wetswijziging is het vanaf aanslagjaar 2015 opnieuw mogelijk om opcentiemen te vestigen.