Hoe wordt de heffing voor een geïnventariseerde woning berekend?

De berekening van de heffing voor een geïnventariseerde woning gebeurt op basis van volgende formule:

KI * (P + 1)

De basis van deze formule wordt gevormd door:

  • KI = het geïndexeerd kadastraal inkomen van het gebouw of de woning. Dit inkomen mag niet lager zijn dan 990 euro. Als het lager is, wordt voor de berekening van de heffing toch een KI van 990 euro in aanmerking genomen.
  • P= het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris. Deze factor kan niet hoger zijn dan 4.

Concreet betekent dit dat de heffing evenredig stijgt met het aantal jaren dat de woning op de inventaris blijft staan.

Als er zich meerdere gebouwen of woningen op een perceel bevinden (bvb. bij appartementen, studio’s, kamers…) wordt er rekening gehouden met hun respectievelijke oppervlakte.

KI staat dan voor het kadastraal inkomen van het hele perceel, vermenigvuldigd met een breuk waarin de teller gelijk is aan de oppervlakte van de geïnventariseerde woning, en de noemer gelijk is aan de totale oppervlakte van de gebouwen of de woningen die zich op het kadastraal perceel bevinden. Het KI mag na de toepassing van deze breuk eveneens niet minder dan 990 euro bedragen.

Voorbeeld
  • Opname lijst ongeschikt/onbewoonbaar : 14/12/2013
  • Verjaringsdatum inventarisatie: 14/12/2014 (aanslagjaar 2014)
  • Geïndexeerd kadastraal inkomen van het belaste pand: 320,00 euro

In dit geval bedraagt de factor KI in de formule 990,00 euro omdat het KI niet lager mag zijn dan 990 euro.

We krijgen dan:

990 * (P + 1)

De woning werd op 14/12/2013 opgenomen op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar. Op 14/12/2014 was de woning gedurende een eerste periode van 12 opeenvolgende maanden opgenomen op de inventaris zodat de heffing wordt berekend met factor 2.

(P + 1) wordt hier (1 + 1) = 2

Het basisbedrag van de heffing bedraagt: (990,00 euro * 2) = 1.980,00 euro.

Op 14/12/2015 zal de woning gedurende twee jaar geïnventariseerd zijn. Voor aanslagjaar 2015 zal de heffing bijgevolg 2.970,00 euro bedragen, want

990 * (2 + 1) = 2.970,00 euro.

Als een pand op meerdere lijsten van de inventaris voorkomt, kan per aanslagjaar slechts één heffing worden opgelegd. Deze heffing zal dan betrekking hebben op de verjaardag van de opname op die lijst waardoor de hoogste heffing gevestigd wordt.