Niet-belastbaarheid kilometerheffing

Via omzendbrief FB/Vlabel/2017/1 werd het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing verduidelijkt; door middel van een algemene toelichting en een exemplatieve, niet limitatieve lijst van niet gevatte voertuigen. Zodoende werd ook verduidelijkt in welke gevallen geen dienstverleningscontract moet worden afgesloten en geen elektronische registratievoorziening (OBU) moet worden geïnstalleerd.

Niet-belastbaarheid kilometerheffing : aanvullende tabel

Aanvullend aan de omzendbrief FB/Vlabel/2017/1 (niet-belastbare voertuigen inzake de kilometerheffing) hebben de respectieve gewestelijke administraties samen een tabel opgesteld die duidelijkheid moet scheppen inzake voertuigcategorieën die buiten de kilometerheffing vallen.

De tabel is geeft aan de hand van specifieke voorbeelden duidelijkheid in de besluitvorming rond voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen. Er staat ook een duidelijke motivatie bij die de strikte voorwaarden bepaalt waaronder de maatregel geldt. Ingeval van onzekerheid of tegenstrijdigheid, primeert het decreet uiteraard altijd.

Ter info: voertuigen die niet zijn onderworpen aan de kilometerheffing dienen geen OBU aan boord te hebben en dienen hierrond geen actie te ondernemen maar zijn wel toegelaten een bevestiging ervan te vragen.

Zie ook aanmelden van een niet-belastbaar voertuig.

Aanmelden van een niet-belastbaar voertuig

Een voertuig dat buiten het materieel toepassingsgebied  van de kilometerheffing valt, maar uiterlijk niet als zodanig herkenbaar is, kan mogelijks foutief voorwerp uitmaken van controle.

Om te vermijden dat deze niet-belastbare voertuigen foutief geseind worden, kan men het bewuste voertuig aangeven bij de Vlaamse Belastingdienst (als de belastingplichtige kentekenhouder gevestigd is in het Vlaamse Gewest) of bij Viapass (voor buitenlandse belastingplichtigen).

Deze aanmelding is niet verplicht, maar kan op vrijwillige basis gebeuren. Bij de aanmelding moeten de volgende gegevens worden verschaft:

  • De nummerplaat van het voertuig;
  • Een foto van het voertuig;
  • De contactgegevens van de aanvrager.

De aanmelding kan gebeuren via dit webformulier.

Single point of contact (SPOC)

Als een Vlaamse belastingplichtige een vraag heeft met betrekking tot het al dan niet onderworpen zijn van zijn voertuig aan het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing, dan kan hij deze vraag al vanaf begin 2016 richten tot volgend single point of contact (SPOC): kilometerheffing@fb.vlaanderen.be

Voor een vlotte behandeling van de vraag moeten de volgende gegevens bijkomend worden verschaft:

  • De nummerplaat van het voertuig;
  • Een foto van het voertuig;
  • De contactgegevens van de aanvrager.

opmerking : Een buitenlandse belastingplichtige moet zijn vraag richten tot Viapass, die als SPOC de vraag dan zal doorspelen naar het meest gerede gewest.