Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Artikel 26 wet van 22 december 1986

Voorwerp betwisting

Vrijstelling intercommunales

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

 

Rolnummer

F.17.0093.N

Datum uitspraak

25 januari 2019

Status

Definitief

 

Samenvatting

Krachtens artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales zijn de intercommunales, onverminderd de bestaande wetsbepalingen, vrijgesteld van alle belastingen van de Staat, evenals van alle belastingen ingevoerd door de provincies, de gemeenten of enig andere publiekrechtelijke persoon.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 13 van de wet van 18 augustus 1907 betreffende de verenigingen van gemeenten en van particulieren tot het inrichten van waterleidingen, dat aan de oorsprong ligt van de belastingvrijstelling voor intercommunales, blijkt dat de wetgever deze publiekrechtelijke rechtspersonen, die in een bepaald opzicht het verlengstuk vormen van de gemeenten, wenste vrij te stellen van belastingen in zoverre de gemeenten zelf daaraan niet zijn onderworpen.

Uit de ratio legis van artikel 26 van wet van 26 december 1986 betreffende de intercommunales volgt derhalve dat de intercommunales vrijgesteld zijn van belasting in zoverre de gemeenten daaraan zelf niet zijn onderworpen.