Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Het recht op beperking kan worden ingeroepen als de verwerking niet overeenstemt met de basisbeginselen van de AVG:

  1. de verwerking is onrechtmatig, maar u verkiest het gebruik van de gegevens te beperken naar de toekomst toe, in plaats van te verzoeken om een wissing;
  2. de Vlaamse Belastingdienst heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor zijn doeleinden, maar u als burger heeft ze nog nodig voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering, zoals een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

Het recht op beperking kan u ook inroepen in afwachting van de beslissing over onderstaande rechten. Hierdoor vraagt u om de verwerking van uw persoonsgegevens alvast tijdelijk te stoppen:

  1. het recht op verbetering wanneer de gegevens mogelijk onjuist zijn: terwijl de Vlaamse Belastingdienst controleert of uw gegevens onjuist zijn, kan u vragen om tijdelijk de verwerking stop te zetten;
  2. het recht om bezwaar te maken: terwijl de Vlaamse Belastingdienst controleert of uw bezwaar terecht is, kan u vragen om tijdelijk de verwerking stop te zetten.

Als u wil dat de Vlaamse Belastingdienst de verwerking van uw gegevens beperkt, gebruikt u het formulier pdf bestandVerzoek om beperking van verwerking van persoonsgegevens (219 kB).

Uw hier beschreven recht is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop de Vlaamse Belastingdienst zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is er daar een van. Bovendien voorziet de AVG expliciet dat belangrijke economische of financiële belangen van de overheid gewaarborgd moeten blijven, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, voor zover de wezenlijke inhoud van uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet geschaad worden én de verwerking van uw gegevens voor die doeleinden een noodzakelijke en evenredige maatregel is in een democratische samenleving (artikel 23, eerste lid AVG).