Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Alleen in een beperkt aantal gevallen kan u de wissing van uw persoonsgegevens vragen:

Als u wil dat de Vlaamse Belastingdienst bepaalde van uw gegevens wist, gebruikt u het formulier pdf bestandVerzoek om wissing van persoonsgegevens (617 kB).

Uw hier beschreven recht is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop de Vlaamse Belastingdienst zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is er daar een van. Bovendien voorziet de AVG expliciet dat belangrijke economische of financiële belangen van de overheid gewaarborgd moeten blijven, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, voor zover de wezenlijke inhoud van uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet geschaad worden én de verwerking van uw gegevens voor die doeleinden een noodzakelijke en evenredige maatregel is in een democratische samenleving (artikel 23, eerste lid AVG).