Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door de Vlaamse Belastingdienst. In dat geval wordt een beoordeling gemaakt of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw persoonlijke rechten of belangen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en profilering, maar de Vlaamse Belastingdienst maakt daar geen gebruik van.

Als u bezwaar wil maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, gebruikt u het formulier pdf bestandBezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens (825 kB).

In het xlsx bestandOverzicht Gegevensverwerking (37 kB) wordt aangegeven welke persoonsgegevens door de Vlaamse Belastingdienst worden gebruikt en voor welke doeleinden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens, waarin meer informatie over de specifieke verwerkte gegevens is opgenomen.

Uw hier beschreven recht is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop de Vlaamse Belastingdienst zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is er daar een van. Bovendien voorziet de AVG expliciet dat belangrijke economische of financiële belangen van de overheid gewaarborgd moeten blijven, met inbegrip van monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, voor zover de wezenlijke inhoud van uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet geschaad worden én de verwerking van uw gegevens voor die doeleinden een noodzakelijke en evenredige maatregel is in een democratische samenleving (artikel 23, eerste lid AVG).